langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » szkody na skutek [czegoś]

Szkody na skutek [czegoś] po angielsku

szkody na skutek [czegoś]: losses due to [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "losses":

ubezpieczenie pokrywa [jakieś szkody] insurance covers [some losses]
szkody na skutek pożaru losses due to fire
zabezpieczać [jakieś straty] indemnify for [some losses]
wynagradzać [jakieś straty] indemnify for [some losses]
wypłacać odszkodowanie za [jakieś straty] indemnify for [some losses]
ponosić [jakieś straty] incur [some losses]

Ze słowem "due":

renta należna annuity due

Ze słowem "szkody":

nie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej za [jakieś szkody] not assume payment of compensation for [some damages]
szkody powodziowe water damage
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt product liability
odszkodowanie za szkody compensation for damages
wynagrodzenie za szkody recovery of damages

Ze słowem "skutek":

skutek impact
  Langol.pl