langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia po angielsku

suma ubezpieczenia: sum insured Szukaj w Google
a także:
- sum assured
- amount insured

Inne:

Ze słowem "sum":

nie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej za [jakieś szkody] not assume payment of compensation for [some damages]
kwota ubezpieczenia sum assured

Ze słowem "insured":

ubezpieczony insured party
osoba ubezpieczona insured party
wartość ubezpieczenia insured value
kwota ubezpieczenia insured value
kwota ubezpieczenia amount insured
być ubezpieczonym od pożaru be insured against fire
ubezpieczony insured
reasekurowany reinsured

Ze słowem "ubezpieczenia":

zakres ubezpieczenia cover
pokrycie ubezpieczenia coverage
zakres ubezpieczenia coverage
umowa ubezpieczenia contract of insurance
umowa ubezpieczenia jest zawarta na [jakiś okres] insurance is contracted for [some period of time]
polisa ubezpieczenia floty fleet policy
ponosić koszt ubezpieczenia bear the insurance cost
zainkasować pieniądze z ubezpieczenia collect money from the insurance
polisa ubezpieczenia na czas time policy
polisa ubezpieczenia od kradzieży theft policy
polisa ubezpieczenia na życie life policy
umowa ubezpieczenia insurance contract
polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk all-risks policy
ubezpieczenia prywatne private insurances
okres ubezpieczenia period of insurance
polisa ubezpieczenia pierwszego ryzyka first-loss policy
polisa ubezpieczenia na życie i dożycie endowment life policy
polisa kompleksowego ubezpieczenia pojazdu samochodowego comprehensive motor policy
  Langol.pl