langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » strata spowodowana wahaniami ceny

Strata spowodowana wahaniami ceny po angielsku

strata spowodowana wahaniami ceny: loss from price fluctuations Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "from":

o [X] mniej niż wczoraj down [X] from yesterday

Ze słowem "price":

cena zamknięcia closing price
cena wyższa niż nominalna premium price
cena oferowana quoted price
cena emisyjna issuing price
kurs emisyjny issuing price
kurs zakupu bid price
cena gwałtownie wzrosła z powodu [jakiegoś wydarzenia] price soared on [some event]
sprzedawać [coś] po cenie loco sell [sth] at a spot price
cena bieżąca spot price
cena [czegoś] price for [sth]
oferowana cena kupna bid price
oferowana cena sprzedaży offer price
średnia cena rynkowa mid-market price

Ze słowem "strata":

strata kursowa discount

Ze słowem "ceny":

sprzedać powyżej ceny nominalnej sell above par
poniżej ceny nominalnej below par
uśrednianie ceny zakupu pound cost averaging
nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną share premium
  Langol.pl