langol.pl » Biznes » Bankowość » stopa wekslowa

Stopa wekslowa po angielsku

stopa wekslowa: bill rate Szukaj w Google

"bill rate" to także:

- stopa dyskontowa weksli

Inne:

Ze słowem "bill":

weksel bill of exchange
weksel finansowy finance bill
weksel na okaziciela sight bill
weksel krótkoterminowy short-term bill
weksel na okaziciela bill on demand
weksel do inkasa bill for collection
prolongować weksel renew a bill
protestować weksel protest a bill
weksel domicilowany domiciled bill

Ze słowem "rate":

oprocentowanie pożyczki lending rate
oprocentowanie kredytu lending rate
bazowa stopa oprocentowania base rate
podstawowa stopa oprocentowania base rate
stawka podstawowa base rate
preferencyjna stopa procentowa prime rate
minimalna stopa dyskontowa minimum lending rate
stopa dyskontowa discount rate
stopa procentowa interest rate
oprocentowanie interest rate
stałe oprocentowane fixed rate
uzyskać płynność finansową generate liquidity
uzyskiwać generate
tworzyć generate
generować generate
kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu adjustable rate mortgage
niższe oprocentowanie kredytu na zachętę teaser rate
kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu fixed rate mortgage
zmienna stopa procentowa floating rate
zmienne oprocentowanie floating rate
zmienna stopa procentowa variable rate
zmienne oprocentowanie variable rate
kredyt o zmiennym oprocentowaniu floating rate loan
klient instytucjonalny corporate customer
kurs wymiany exchange rate
sztywny kurs wymiany fixed exchange rate
stały kurs wymiany fixed exchange rate
płynny kurs walutowy floating exchange rate
kurs walutowy exchange rate
kurs wymany [waluty X] na [walutę Y] exchange rate for [currency X] to [currency Y]
stopy procentowe od pożyczek bankowych bank lending rates
podwyżska stopy bankowej bank rate rise
oprocentowanie pożyczonego kapitału borrowing rate
kurs rate
stawka rate
stopa rate
  Langol.pl