langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » stopa procentowa obligacji

Stopa procentowa obligacji po angielsku

stopa procentowa obligacji: coupon rate Szukaj w Google
a także:
- coupon yield

Inne:

Ze słowem "coupon":

obligacja o kuponie zerowym zero-coupon bond
obligacja zerokuponowa zero-coupon bond
odcinać kupony odsetkowe od obligacji cut the interest coupons off bonds

Ze słowem "rate":

podnieść stopy procentowe raise interest rates
instrumenty korporacyjne corporate instruments
stopa zwrotu rate of return
kurs sprzedaży selling rate
pierwszorzędne udziały first rate shares
emisja papierów o zmiennym oprocentowaniu floating rate issue
oficjalna stopa dyskontowa official discount rate

Ze słowem "stopa":

stopa dywidendy dividend yield
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji redemption yield
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji yield to maturity
stopa dochodowości akcji dividend yield

Ze słowem "procentowa":

zyski z oprocentowania tej obligacji wynoszą [X%] interest yield on the bond is [X%]
oprocentowanie bieżące current yield

Ze słowem "obligacji":

termin płatności (obligacji) maturity
prospekt emisyjny obligacji bond indenture
termin wykupu obligacji bond's date of maturity
  Langol.pl