langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » stawka za reklamę

Stawka za reklamę po angielsku

stawka za reklamę: advertising rate Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "advertising":

reklama advertising
reklama wspólna collecting advertising
reklama zespołowa collecting advertising
reklama wspólna generic advertising
reklama zespołowa generic advertising
reklama społeczna informative advertising
agencja reklamowa advertising agency
tekst sloganu reklamowego advertising copy
reklama porównawcza comperative advertising
reklama podprogowa subliminal advertising
firma reklamowa advertising company
wydatki na reklamę advertising costs
wydatki na reklamę advertising expenditure
powierzchnia reklamowa advertising space
reklama w miejscu sprzedaży point-of-sale advertising
reklama porównawcza comparative advertising
reklama nastawiona na konsumentów consumer advertising
działalność reklamowa advertising
agent reklamowy advertising agent
budżet na reklamę advertising budget
kampania reklamowa advertising campaign
kolumny reklamowe advertising columns
doradca do spraw reklamy advertising consultant
efektywność reklamy advertising effectiveness
koszty reklamy advertising expenses
wydatki na reklamę advertising expenses
reklama na żółtych stronach advertising in the yellow pages
specjalista do spraw reklamy advertising man
kierownik działu reklamy advertising manager
środki przekazu reklamowego advertising media
planista do spraw reklamy advertising planner
plakat reklamowy advertising poster
wsparcie reklamowe advertising support
podatek od działalności reklamowej tax on advertising
reklama wiązana tied-in advertising
reklama na środkach transportu transport advertising
reklama w mediach lokalnych local advertising
reklama pocztowa mail advertising
reklama masowa mass advertising
reklama firmy corporate advertising
reklama mieszana cross advertising
reklama bezpośrednia direct advertising
redakcyjny artykuł reklamowy aditorial advertising
reklama bogata w informacje informative advertising
reklama w punktach zakupu point of purchase advertising

Ze słowem "rate":

wchodzić na rynek penetrate a market
wygenerowany komputerowo computer-generated
roczna stopa oprocentowania annual percentage rate
tożsamość firmy corporate identity
wizerunek firmy corporate image
udoskonalić strategię marketingową refine marketing strategy
strategia marki brand strategy
strategia handlowa commercial strategy
strategia niszowa niche strategy
planowanie strategiczne strategic planning
strategia wyboru mediów media strategy
kampania firmowa corporate campaign
rynek nasycony saturated market
zmniejszenie wskaźnika inflacji deceleration in the rate of inflation
[coś] zmniejszyło się z [x] do [y] [sth] decelerated from [x] to [y]
  Langol.pl