langol.pl » Biznes » Rachunkowość » środki trwałe

środki trwałe po angielsku

środki trwałe: capital assets Szukaj w Google
a także:
- fixed assets

"capital assets" to także:

- aktywa trwałe

Inne:

aktywa bieżące current assets
przeprowadzać badanie make a survey

Ze słowem "capital":

zysk z zainwestowanego kapitału return on capital employed
kapitał subskrybowany underwritten capital
kapitał subskrybowany subscribed capital
kapitał opłacony w całości fully paid-up capital
kapitał wniesiony fully paid-up capital
kapitalizować capitalize
kapitał akcyjny capital stock
strata kapitałowa capital loss
wzrost wartości kapitału capital increase
dobra inwestycyjne capital goods
środki produkcji capital goods
ulga amortyzacyjna capital allowance

Ze słowem "assets":

aktywa assets
aktywa rzeczowe tangible assets
środki obrotowe current assets
majątek zakładowy plant assets
aktywa rzeczowe tangible assets
aktywa niematerialne intangible assets
aktywa obrotowe ogółem total current assets
aktywa podlegające amortyzacji depreciable assets
wartość aktywów assets value
aktywa i pasywa assets and liabilities
wartości niematerialne i prawne intangible assets
aktywa obrotowe floating assets
środki obrotowe floating assets
aktywa obrotowe current assets
aktywa netto net assets
majątek netto net assets
aktywa płynne liquid assets
  Langol.pl