langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » środki przekazu reklamowego

środki przekazu reklamowego po angielsku

środki przekazu reklamowego: advertising media Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "advertising":

reklama advertising
reklama wspólna collecting advertising
reklama zespołowa collecting advertising
reklama wspólna generic advertising
reklama zespołowa generic advertising
reklama społeczna informative advertising
agencja reklamowa advertising agency
tekst sloganu reklamowego advertising copy
reklama porównawcza comperative advertising
reklama podprogowa subliminal advertising
firma reklamowa advertising company
wydatki na reklamę advertising costs
wydatki na reklamę advertising expenditure
powierzchnia reklamowa advertising space
reklama w miejscu sprzedaży point-of-sale advertising
reklama porównawcza comparative advertising
reklama nastawiona na konsumentów consumer advertising
działalność reklamowa advertising
agent reklamowy advertising agent
budżet na reklamę advertising budget
kampania reklamowa advertising campaign
kolumny reklamowe advertising columns
doradca do spraw reklamy advertising consultant
efektywność reklamy advertising effectiveness
koszty reklamy advertising expenses
wydatki na reklamę advertising expenses
reklama na żółtych stronach advertising in the yellow pages
specjalista do spraw reklamy advertising man
kierownik działu reklamy advertising manager
planista do spraw reklamy advertising planner
plakat reklamowy advertising poster
stawka za reklamę advertising rate
wsparcie reklamowe advertising support
podatek od działalności reklamowej tax on advertising
reklama wiązana tied-in advertising
reklama na środkach transportu transport advertising
reklama w mediach lokalnych local advertising
reklama pocztowa mail advertising
reklama masowa mass advertising
reklama firmy corporate advertising
reklama mieszana cross advertising
reklama bezpośrednia direct advertising
redakcyjny artykuł reklamowy aditorial advertising
reklama bogata w informacje informative advertising
reklama w punktach zakupu point of purchase advertising

Ze słowem "media":

średnia wartość median
mediana median
wartość środkowa median
media media
środki masowego przekazu mass media
osoba zakupująca reklamy media buyer
zakup mediów media buying
zakup reklam w mediach media buying
agencja zakupów mediów media buying agency
wydział mediów media department
planista do spraw mediów media planner
planowanie środków przekazu media planning
planowanie mediów media planning
strategia wyboru mediów media strategy

Ze słowem "reklamowego":

autor tekstu reklamowego copywriter
  Langol.pl