langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » sprzedawać na termin

Sprzedawać na termin po angielsku

sprzedawać na termin: sell forward Szukaj w Google

"sell forward" to także:

- sprzedawać terminowo

Inne:

Ze słowem "sell":

sprzedawać in blanco sell short
sprzedawać bez pokrycia sell short
sprzedawać z dyskontem sell at a discount
kurs sprzedaży selling rate
sprzedawać [coś] po cenie loco sell [sth] at a spot price
sprzedać powyżej ceny nominalnej sell above par
sprzedawać z premią sell at a premium
sprzedawać z syskiem sell at a premium
sprzedawać powyżej wartości nominalnej sell at a premium
sprzedać z rabatem sell at a discount
krótka sprzedaż selling short
agresywna sprzedaż hard sell
cross-selling cross-selling
sprzedać [coś] z dużym upustem sell [sth] at a substantial discount

Ze słowem "forward":

giełdowy handel terminowy forward dealing
giełdowy kontrakt terminowy forward contract

Ze słowem "termin":

walutowe kontrakty terminowe currency features
akcja terminowa term share
termin płatności (obligacji) maturity
obligacje długoterminowe long-dated bonds
obligacje długoterminowe longs
bez terminu wykupu irredeemable
bez możliwości wykupu przed terminem non-redeemable
termin wykupu redemption date
termin spłaty redemption date
krótkoterminowy weksel skarbowy Treasury bill
krótkoterminowy bon skarbowy Treasury bill
długoterminowe papiery wartościowe longs
długoterminowe papiery wartościowe long term securities
średnioterminowe papiery wartościowe mediums
średnioterminowe papiery wartościowe medium term securities
krótkoterminowe papiery wartościowe shorts
krótkoterminowe papiery wartościowe short term securities
pożyczka krótkoterminowa call money
zwrot pożyczki krótkoterminowej repayment of call money
wykupić w określonym terminie repurchase within a specified period
wykupić przed terminem redeem prior to maturity
przed terminem [X] prior to [X]
kontrakty terminowe futures
rynek kontraktów terminowych futures market
kontrakt terminowy futures contract
trasakcja terminowa futures contract
giełdowy handel terminowy futures trading
termin wykupu obligacji bond's date of maturity
kontrakt terminowy na stopę procentową Forward Rate Agreement
  Langol.pl