langol.pl » Biznes » Rachunkowość » sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe po angielsku

sprawozdanie finansowe: finacial statement Szukaj w Google
a także:
- financial statement

Inne:

rachunek strat i zysków income statement (US)
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
rachunek strat i zysków P & L
rachunek zysków i strat profit and loss account
sprawozdanie z przepływu gotówki cash flow statement
aktywa i pasywa assets and liabilities
debet i kredyt debit and credit

Ze słowem "statement":

sprawozdanie źródła i wykorzystanie funduszy source and use of funds statement
sprawozdanie prezesa chairmen`s statement
sprawozdanie z przepływu funduszy funds flow statement
wyciąg z konta account statement
rachunek zysków i strat income statement
sprawozdanie skonsolidowane consolidated statement

Ze słowem "sprawozdanie":

sprawozdanie zarządu directors` report
sprawozdanie okresowe periodical report

Ze słowem "finansowe":

rachunek podziału wyniku finansowego appropriation account
zasoby finansowe financial resources
zarządzanie finansowe financial management
  Langol.pl