langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » spełniać [czyjeś] oczekiwania

Spełniać [czyjeś] oczekiwania po angielsku

spełniać [czyjeś] oczekiwania: come up to [sb's] expectations Szukaj w Google

Inne:

spełniać oczekiwania fulfil expectations
[coś] spełnia [czyjeś] wymagania [sth] meets [sb's] requirements
objąć [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
na twój koszt at your expense
[zrobić coś] w imieniu i na rzecz [kogoś] [do sth] in the name and on behalf of [sb]
podczas [czyjejś] nieobecności during [sb's] absence
witamy na [czymś] welcome to [sth]

Ze słowem "sb's":

oddać [komuś] do dyspozycji place at [sb's] disposal
zwrócić [komuś] place at [sb's] disposal
zgadzać się na [czyjąś] propozycję agree with [sb's] proposal
oczekiwać [czyjejś] zgody look forward to [sb's] consent
przyjąć czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
zaakceptować czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
nie móc spełnić [czyjejś] prośby be unable to meet [sb's] request
doceniać [czyjąś] pomoc appreciate [sb's] help
oczekiwać na [czyjąś] szybką odpowiedź await [sb's] prompt reply
zwrócić czyjąś uwagę na [coś] bring to [sb's] notice that [sth]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
  Langol.pl