langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » specjalista do spraw reklamy

Specjalista do spraw reklamy po angielsku

specjalista do spraw reklamy: advertising man Szukaj w Google

Inne:

specjalista do spraw planowania produkcji production planning specialist
doradca do spraw reklamy advertising consultant
człowiek od reklamy adman
reklama advertising
reklama firmy corporate advertising
wizerunek firmy corporate image

Ze słowem "advertising":

reklama wspólna collecting advertising
reklama zespołowa collecting advertising
reklama wspólna generic advertising
reklama zespołowa generic advertising
reklama społeczna informative advertising
agencja reklamowa advertising agency
tekst sloganu reklamowego advertising copy
reklama porównawcza comperative advertising
reklama podprogowa subliminal advertising
firma reklamowa advertising company
wydatki na reklamę advertising costs
wydatki na reklamę advertising expenditure
powierzchnia reklamowa advertising space
reklama w miejscu sprzedaży point-of-sale advertising
reklama porównawcza comparative advertising
reklama nastawiona na konsumentów consumer advertising
działalność reklamowa advertising
agent reklamowy advertising agent
budżet na reklamę advertising budget
kampania reklamowa advertising campaign
kolumny reklamowe advertising columns
efektywność reklamy advertising effectiveness
koszty reklamy advertising expenses
wydatki na reklamę advertising expenses
reklama na żółtych stronach advertising in the yellow pages
kierownik działu reklamy advertising manager
środki przekazu reklamowego advertising media
planista do spraw reklamy advertising planner
plakat reklamowy advertising poster
stawka za reklamę advertising rate
wsparcie reklamowe advertising support
podatek od działalności reklamowej tax on advertising
reklama wiązana tied-in advertising
reklama na środkach transportu transport advertising
reklama w mediach lokalnych local advertising
reklama pocztowa mail advertising
reklama masowa mass advertising
reklama mieszana cross advertising
reklama bezpośrednia direct advertising
redakcyjny artykuł reklamowy aditorial advertising
reklama bogata w informacje informative advertising
reklama w punktach zakupu point of purchase advertising

Ze słowem "man":

popyt konsumencki consumer demand
popyt konsumencki na coś consumer demand for [sth]
zmanipulować manipulate
romans romance
miłość romance
żarliwy sprzedawca pitchman
prawo podaży i popytu law of supply and demand
krzywa popytu i podaży demand and supply curve
składniki popytu demand components
kierownik produkcji product manager
zarządzanie jakością quality management
kierownik obsługujący kluczowych klientów key account manager
kierownik działu promocji promotional manager
stymulować nowe rodzaje popytu stimulate new demand

Ze słowem "specjalista":

specjalista od PR spin doctor

Ze słowem "spraw":

planista do spraw mediów media planner

Ze słowem "reklamy":

układ graficzny reklamy layout
grafika reklamy layout
tekst główny reklamy body copy
rysunkowa wersja reklamy telewizyjnej storyboard
osoba zakupująca reklamy media buyer
skuteczność reklamy promotional effectiveness
nagranie reklamy advertisement recording
  Langol.pl