langol.pl » Biznes » Rachunkowość » składnik majątku

Składnik majątku po angielsku

składnik majątku: asset Szukaj w Google

Inne:

koszty zakończonych prac rozwojowych costs of finished development works

Ze słowem "asset":

aktywa assets
aktywa rzeczowe tangible assets
środki trwałe capital assets
środki obrotowe current assets
wartość aktywów asset value
środki trwałe fixed assets
majątek zakładowy plant assets
rachunek aktywów asset account
aktywa rzeczowe tangible assets
aktywa niematerialne intangible assets
aktywa bieżące current assets
obrotowość aktywów asset turnover
aktywa obrotowe ogółem total current assets
aktywa podlegające amortyzacji depreciable assets
wartość aktywów assets value
aktywa i pasywa assets and liabilities
wartości niematerialne i prawne intangible assets
aktywa obrotowe floating assets
środki obrotowe floating assets
aktywa obrotowe current assets
aktywa netto net assets
majątek netto net assets
aktywa płynne liquid assets
  Langol.pl