langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » rozpiętość cen kupna i sprzedaży

Rozpiętość cen kupna i sprzedaży po angielsku

rozpiętość cen kupna i sprzedaży: spread Szukaj w Google

"spread" to także:

- rozkład
- zróżnicowanie
- rozpiętość

Inne:

Ze słowem "cen":

cena zamknięcia closing price
podawać cenę quote
cena oferowana bid
po cenie rynkowej at market
cena wyższa niż nominalna premium price
makler licencjonowany licensed stockbroker
posiadający licencję licensed
podnieść stopy procentowe raise interest rates
cena oferowana quoted price
cena emisyjna issuing price
[X procentowy] udział w [spółce Y] [X %] stake in [Y company]
cena nominalna face value
cena gwałtownie wzrosła z powodu [jakiegoś wydarzenia] price soared on [some event]
strata spowodowana wahaniami ceny loss from price fluctuations
sprzedawać [coś] po cenie loco sell [sth] at a spot price
cena bieżąca spot price
cena [czegoś] price for [sth]
po cenie nominalnej at par
kupić obligację po cenie nominalnej buy a bond at par
zyski z oprocentowania tej obligacji wynoszą [X%] interest yield on the bond is [X%]
sprzedać powyżej ceny nominalnej sell above par
poniżej ceny nominalnej below par
po opodatkowaniu i potrąceniu odsetek after tax and interest
stopa procentowa obligacji coupon yield
stopa procentowa obligacji coupon rate
oprocentowanie bieżące current yield
kontrakt terminowy na stopę procentową Forward Rate Agreement
oferowana cena kupna bid price
oferowana cena sprzedaży offer price
uśrednianie ceny zakupu pound cost averaging
średnia cena rynkowa mid-market price
sprzedaż po bardzo niskiej cenie fire sale
niespłacenie długu default
nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną share premium
emisja papierów o zmiennym oprocentowaniu floating rate issue

Ze słowem "kupna":

kurs kupna bid
opcja kupna call option
  Langol.pl