langol.pl » Biznes » Rachunkowość » rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat po angielsku

rachunek zysków i strat: income statement Szukaj w Google
a także:
- profit and loss account

Inne:

rachunek strat i zysków income statement (US)
rachunek strat i zysków profit and loss account
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
bilans balance sheet
rachunek strat i zysków P & L

Ze słowem "income":

dochód netto net income
zysk nieoperacyjny non-operating income
przychody do otrzymania accrued income
dochody przyszłych okresów deferred income
deklaracja podatku dochodowego income tax return
zeznanie podatku dochodowego income tax return
dochód niepodlegający opodatkowaniu non-taxable income

Ze słowem "statement":

sprawozdanie z przepływu gotówki cash flow statement
sprawozdanie źródła i wykorzystanie funduszy source and use of funds statement
sprawozdanie prezesa chairmen`s statement
sprawozdanie finansowe finacial statement
sprawozdanie z przepływu funduszy funds flow statement
wyciąg z konta account statement
sprawozdanie finansowe financial statement
sprawozdanie skonsolidowane consolidated statement

Ze słowem "rachunek":

rachunek account
rachunek aktywów asset account
rachunek zobowiązań wekslowych notes payable account
rachunek obrotowy trading account (GB)
rachunek wypłat przyznanych środków appropriation account
rachunek podziału wyniku finansowego appropriation account
rachunek kosztów pełnych absorption costing
rachunek kosztów pełnych full costing

Ze słowem "strat":

strata loss
strata netto net loss
strategiczny strategic
strata księgowa book-keeping loss
strata z działalności operacyjnej operating loss
strata operacyjna operating loss
strata kapitałowa capital loss
strata na udzielonych kredytach loss on credits
  Langol.pl