langol.pl » Biznes » Rachunkowość » rachunek strat i zysków

Rachunek strat i zysków po angielsku

rachunek strat i zysków: profit and loss statement (US) Szukaj w Google
a także:
- profit and loss account
- P & L
- income statement (US)

Inne:

rachunek zysków i strat profit and loss account
sprawozdanie finansowe finacial statement
rachunek zysków i strat income statement
aktywa i pasywa assets and liabilities

Ze słowem "profit":

nierozliczony wynik roku ubiegłego retained profits
osiągnąć zysk make a profit
zysk operacyjny operating profit
zysk brutto gross profit
zysk obrotowy gross profit
zysk brutto trading profit
zysk obrotowy trading profit
zysk profit
zysk netto net profit
zysk brutto pre-tax profit
zysk przed opodatkowaniem pre-tax profit
zysk netto after-tax profit
zysk po opodatkowaniu after-tax profit
zrealizować zysk realize profit
rentowność profitability
zyskowność profitability
rentowny profitable
zyskowny profitable
przynoszący zysk profitable
marża zysku profit margin
nierentowny unprofitable
nie przynoszący zysku unprofitable
zysk na pracownika profit per employee
zysk księgowy book profit
podział zysku profit distribution
zysk z działalności operacyjnej operating profit
zysk operacyjny brutto gross operating profit
rentowność spółki company profitability

Ze słowem "and":

gotówka w kasie cash in hand
majątek firmy property, plant and equipment
nieuregulowany outstanding
sprawozdanie źródła i wykorzystanie funduszy source and use of funds statement
zaległy outstanding
nieuregulowany dług outstanding debt
zaległy dług outstanding debt
standardy rachunkowości accounting standards
podatki i opłaty taxes and dues
debet i kredyt debit and credit
budynki i maszyny plant and machinery
budynki i wyposażenie plant and equipment
kredyty niespłacone outstanding credits
zapasy i produkcja w roku stocks and work in progress
przychody i wydatki revenues and expenses
koszty i dochody costs and revenues
statut spółki memorandum of association

Ze słowem "loss":

strata loss
strata netto net loss
strata księgowa book-keeping loss
strata z działalności operacyjnej operating loss
strata operacyjna operating loss
strata kapitałowa capital loss
strata na udzielonych kredytach loss on credits

Ze słowem "statement":

sprawozdanie z przepływu gotówki cash flow statement
sprawozdanie prezesa chairmen`s statement
sprawozdanie z przepływu funduszy funds flow statement
wyciąg z konta account statement
sprawozdanie finansowe financial statement
sprawozdanie skonsolidowane consolidated statement

Ze słowem "rachunek":

rachunek account
rachunek aktywów asset account
rachunek zobowiązań wekslowych notes payable account
rachunek obrotowy trading account (GB)
rachunek wypłat przyznanych środków appropriation account
rachunek podziału wyniku finansowego appropriation account
rachunek kosztów pełnych absorption costing
rachunek kosztów pełnych full costing

Ze słowem "strat":

strategiczny strategic
  Langol.pl