langol.pl » Biznes » Rachunkowość » rachunek aktywów

Rachunek aktywów po angielsku

rachunek aktywów: asset account Szukaj w Google

Inne:

plan kont chart of accounts

Ze słowem "asset":

aktywa assets
aktywa rzeczowe tangible assets
środki trwałe capital assets
środki obrotowe current assets
wartość aktywów asset value
środki trwałe fixed assets
majątek zakładowy plant assets
aktywa rzeczowe tangible assets
aktywa niematerialne intangible assets
aktywa bieżące current assets
obrotowość aktywów asset turnover
aktywa obrotowe ogółem total current assets
aktywa podlegające amortyzacji depreciable assets
wartość aktywów assets value
aktywa i pasywa assets and liabilities
składnik majątku asset
wartości niematerialne i prawne intangible assets
aktywa obrotowe floating assets
środki obrotowe floating assets
aktywa obrotowe current assets
aktywa netto net assets
majątek netto net assets
aktywa płynne liquid assets

Ze słowem "account":

konto account
rachunek account
księgowy accountant
biegły księgowy chartered accountant
dyplomowany księgowy chartered accountant
konto wpływów gotówkowych cash receipts account
zobowiązania accounts payable
kwota zobowiązań amount of accounts payable
rachunek zobowiązań wekslowych notes payable account
należności accounts receivable
wątpliwe należności doubtful account
rachunek strat i zysków profit and loss account
rachunek obrotowy trading account (GB)
noty objaśniające notes to the accounts
rachunek wypłat przyznanych środków appropriation account
rachunek podziału wyniku finansowego appropriation account
należności accounts payable
standardy rachunkowości accounting standards
kryteria rachunkowości accounting criteria
księgowość accounting
rachunkowość accounting
wyciąg z konta account statement
księga rachunkowa account book
rachunkowość podatkowa tax accounting
fałszywa rachunkowość false accounting
rezerwa na wątpliwe rachunki provisions for doubtful accounts
rachunek zysków i strat profit and loss account
biegły księgowy professional accountant
rachunkowość zapasów stock accounting
rachunkowość zapasów inventory accounting
rachunkowość ogólna general accounting

Ze słowem "rachunek":

rachunek strat i zysków P & L
rachunek strat i zysków income statement (US)
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
rachunek kosztów pełnych absorption costing
rachunek kosztów pełnych full costing
rachunek zysków i strat income statement
  Langol.pl