langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » przyjacielskie stosunki pomiędzy [kimś] i [kimś]

Przyjacielskie stosunki pomiędzy [kimś] i [kimś] po angielsku

przyjacielskie stosunki pomiędzy [kimś] i [kimś]: friendly relations between [sb] and [sb] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "friendly":

załatwić [jakąś sprawę] w życzliwy sposób set [some] matter in a friendly way

Ze słowem "relations":

kontakty handlowe business relations
kontakty biznesowe business relations
wzajemnie zadowalające relacje mutually satisfying relationship

Ze słowem "and":

zaległa kwota outstanding amount
odpowiadać normom bezpieczeństwa satisfy safety standards
spełniać [jakieś] standardy meet [some] standards
mikrotelefon handset
rozumieją Państwo, że [coś] you can understand that [sth]
warunki dostawy i płatności terms of delivery and payment
z drugiej strony, [coś] on the other hand [sth]
z drugiej strony [sth] on the other hand [sth]
[zrobić coś] w imieniu i na rzecz [kogoś] [do sth] in the name and on behalf of [sb]
prawdziwy i rzetelny obraz true and fair view
wzajemne zrozumienie mutual understanding
sukcesy i porażki successes and failures
  Langol.pl