langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » przyjąć czyjś punkt widzenia

Przyjąć czyjś punkt widzenia po angielsku

przyjąć czyjś punkt widzenia: accept [sb's] point of view Szukaj w Google

"accept [sb's] point of view" to także:

- zaakceptować czyjś punkt widzenia

Inne:

Ze słowem "accept":

przyjmować accept
akceptować accept
prosimy przyjąć nasze przeprosiny za [coś] please accept our apologies for [sth]
w pełni akceptowalny quite acceptable
[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś] [some] conditions are not acceptable to [sb]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
wzajemnie akceptowalne warunki mutually acceptable terms

Ze słowem "sb's":

spełniać [czyjeś] oczekiwania come up to [sb's] expectations
oddać [komuś] do dyspozycji place at [sb's] disposal
zwrócić [komuś] place at [sb's] disposal
zgadzać się na [czyjąś] propozycję agree with [sb's] proposal
oczekiwać [czyjejś] zgody look forward to [sb's] consent
nie móc spełnić [czyjejś] prośby be unable to meet [sb's] request
doceniać [czyjąś] pomoc appreciate [sb's] help
oczekiwać na [czyjąś] szybką odpowiedź await [sb's] prompt reply
zwrócić czyjąś uwagę na [coś] bring to [sb's] notice that [sth]
[coś] spełnia [czyjeś] wymagania [sth] meets [sb's] requirements
podczas [czyjejś] nieobecności during [sb's] absence

Ze słowem "point":

wskazywać, że [coś] point out that [sth]
zwracać uwagę na [coś] point out that [sth]
wyraźnie zaznaczyć, że [coś] expressly point out that [sth]
z punktu widzenia rachunkowości from accounting point of view
z księgowego punktu widzenia from accounting point of view
szybkie podsumowanie głównych punktów quick summary of the main points
do pewnego stopnia up to a point

Ze słowem "view":

w świetle powyższego, [coś] in view of the above [sth]
prawdziwy i rzetelny obraz true and fair view
  Langol.pl