langol.pl » Biznes » Rachunkowość » przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży po angielsku

przychody ze sprzedaży: sales revenue Szukaj w Google
a także:
- billing

Inne:

zysk ze sprzedaży sales returns
aktywa i pasywa assets and liabilities
wskaźnik rotacji należności w dniach average collection period
dochód netto net income

Ze słowem "sales":

ulga przy sprzedaży sales allowance
sprzedaż na pracownika sales per employee
oczekiwana sprzedaż anticipated sales

Ze słowem "revenue":

przychody minus wydatki revenues less expenses
przychód revenue
przychody do otrzymania accrued revenue
wpływy podatkowe tax revenue
przychody przyszłych okresów deferred revenue
przychody i wydatki revenues and expenses
podatek dochodowy revenue tax
przychody revenue
wpływy revenue
koszty i dochody costs and revenues

Ze słowem "przychody":

przychody do otrzymania accrued income
  Langol.pl