langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » przeprowadzić badanie rynku

Przeprowadzić badanie rynku po angielsku

przeprowadzić badanie rynku: carry out a market survey Szukaj w Google

Inne:

badanie rynku market research
przeprowadzać badanie make a survey
segment rynku market segment
badanie rynku market survey

Ze słowem "carry":

przeprowadzić carry out
wykonać carry out
przeprowadzić sondaż carry out a survey

Ze słowem "out":

punkt sprzedaży outlet
układ graficzny reklamy layout
grafika reklamy layout
przechytrzyć konkurencję outwit competitors
kompozycja layout
układ graficzny layout
opracowanie graficzne layout

Ze słowem "market":

dział marketingu marketing department
podzielić rynek divide up the market
produkty ekskluzywne up-market merchandise
produkty masowe down-market merchandise
ekskluzywny up-market
masowy down-market
tani down-market
marketing marketing
kompozycja marketingowa marketing mix
wchodzić na rynek penetrate a market
rynkowy market-oriented
zorientowany rynkowo market-oriented
reklama wirusowa viral marketing
marketing wirusowy viral marketing
chwyt marketingowy marketing stunt
udoskonalić strategię marketingową refine marketing strategy
duża aktywność reklamowa marketing blitz
duża aktywność marketingowa marketing blitz
rynek mieszkaniowy housing market
marketing interaktywny interactive marketing
plan marketingowy na następny rok marketing plan for next year
kupić coś na czarnym rynku buy [sth] on the black market
rynek niszowy niche market
rynek docelowy target market
kto jest twoim docelowym klientem? who is your target market?
analiza rynku market analysis
obszar zbytu market area
elastyczność rynku market elasticity
ocena rynku market evaluation
rozwój rynku market expansion
lider na rynku market leader
nisza rynkowa market niche
zorientowany na rynek market-oriented
penetracja rynku market penetration
potencjał rynku market potential
segmentacja rynku market segmentation
rozmiar rynku market size
przegląd rynku market survey
test rynku market test
cele marketingu marketing goals
plan marketingowy marketing plan
techniki marketingu marketing techniques
minirynek minimarket
rynek potencjalny potential market
pokrycie rynku market coverage
rynek nasycony saturated market
walczyć ze zmieniającym się rynkiem combat the changing market
zdobyć większy udział w rynku win a greater market share

Ze słowem "survey":

badania demograficzne demographic survey
badanie survey
studium survey
badać survey
badanie pilotażowe pilot survey
przeprowadzać badanie pilotażowe conduct a pilot survey
sondaż survey
przegląd statystyczny statistical survey
badanie opinii konsumentów consumer survey
przegląd konsumencki consumer survey
sondaż consumer survey
badanie na terenie sklepu in-store survey
badanie wstępne pilot survey

Ze słowem "badanie":

badanie konsumentów consumer research
badanie zwyczajów konsumenckich consumer research
badanie opinii publicznej opinion poll
badanie wyrywkowe sampling
badanie próbkowaniem losowym random sampling
badanie próbkowaniem nielosowym non-random sampling
badanie empiryczne empirical research
  Langol.pl