langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » przekraczać kompetencje

Przekraczać kompetencje po angielsku

przekraczać kompetencje: act ultra vires Szukaj w Google

"act ultra vires" to także:

- przekraczać uprawnienia

Inne:

Ze słowem "act":

ograniczenia w umowie strictures in a contract
ustawa uchwalona przez parlament act of Parilament
ustawa act
przygotować umowę draw up a contract
podlegać przepisom [jakiejś ustawy] be subject to provisions of [some act]
[jakaś umowa] wiąże strony do [czegoś] [some contract] binds the parties to [sth]
działać zgodnie z [jakimiś przepisami prawa] act in compliance with [some law]
anulować [jakąś umowę] rescind [some contract]
rozwiązać [jakąś umowę] rescind [some contract]
unieważnić [jakąś umowę] jeśli [coś] make [some contract] voidable if [sth]
sprawa sądowa o naruszenie warunków umowy lawsuit for breach of contract
naruszenie warunków umowy breach of contract
ustalić okoliczności sprawy establish the facts of the case
praktyka handlowa business practice3
zwyczaje handlowe business practice
stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych using of unfair business practices
dobrowolny kodeks handlowy voluntary code of trading practices
praktyka ograniczająca konkurencję restrictive practice
praktyka restrykcyjna restrictive practice
prawo zobowiązaniowe law of contract
prawo obligacyjne law of contract
kontrakt wchodzi w życie contract enters into effect
układające się strony contracting parties
umawiające się strony contracting parties
wycofać się z umowy withdraw from a contract
zobowiązania wynikające z umowy contractual duties
być związanym umową be held to a contract
umowny contractual
kontraktowy contractual
postanowienia umowy contractual provisions
czynności wynikające z [jakiejś] umowy performances under [some] contract
rozwiązać umowę rescind a contract
rozwiązać kontrakt rescind a contract
naruszyć ducha umowy betray the spirit of the contract
duch umowy spirit of the contract
działać w dobrej wierze act in a bona fide manner
kara umowna contractual penalty
postępować zgodnie z [czymś] act in accordance with [sth]
zasady uczciwej konkurencji fair trading practices
kodeks postępowania code of practice
sporządzić umowę draw up a contract
zaskarżalna działalność actionable activity
poprzeć [coś] [faktami] substantiate [sth] with [facts]
przybrać zapobiegawcze stanowisko w [robieniu czegoś] take a proactive stance in [doing sth]
unieważnić umowę cancel a contract
  Langol.pl