langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » przekazać [komuś] [jakąś informację]

Przekazać [komuś] [jakąś informację] po angielsku

przekazać [komuś] [jakąś informację]: give [sb] [some information] Szukaj w Google

Inne:

przekazać [komuś] bardziej wyczerpującą informację give [sb] more complete information
przekazywać [coś] [komuś] transfer [sth] to [sb]
zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] I wonder if you could give me some information about [sth]
prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym please give us your banking details

Ze słowem "give":

faworyzować [kogoś] give preferential treatment to [sb]

Ze słowem "some":

odpowiadać na [jakiś list] reply to [some letter]
spełniać [jakieś] standardy meet [some] standards
doprowadzić [jakąś] sprawę do końca bring [some] matter to an end
przeprosiny za [jakąś] pomyłkę apologies for [some] mistake
opóźnienie w odpowiedzi na [jakiś] list delay in answering [some] letter
pomóc [komuś] w [jakiejś] sprawie be of assistance to [sb] in [some] matter
załatwić [jakąś sprawę] w życzliwy sposób set [some] matter in a friendly way
cena wyrażona w [jakiejś walucie] quoted in [some currency]
[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś] [some] conditions are not acceptable to [sb]
być wdzięcznym za pomoc w [jakiejś] sprawie be grateful for assistance in [some] matter
zrealizować [jakąś] dostawę make [some] delivery
w [jakimś miesiącu] during [some month]
być częścią [jakiegoś] zespołu be a part of [some] team
cena wyrażona w [jakiejś walucie] price quoted in [some currency]
refinansować [coś] w [jakimś] banku refinance [sth] with [some] bank
pod pewnym względem in some respect
wypełnić [jakiś] formularz complete [some] form
niepowodzenie na [jakimś rynku] failure on [some market]
rozwiązać [jakiś problem] przez telefon solve [some problem] over the thelephone
ciągle wracać do [jakiegoś tematu] dwell on [some subject]
mieszkać [gdzieś] live in [some place]
mieszkać pod [jakimś numerem] live in [some number]
być z [kądś] be from [some place]

Ze słowem "information":

dostarczyć wystarczających informacji supply sufficient information
dla twojej informacji for your information
dodatkowa informacja additional information
według informacji according to the information
poufne informacje confidential information
mieć dostęp do poufnych informacji have access to the confidential information
źródło informacji source of information
informacja piece of information
  Langol.pl