langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » przede wszystkim [coś]

Przede wszystkim [coś] po angielsku

przede wszystkim [coś]: first of all [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "first":

pierwsze [x] dni roboczych first [x] working days
imię first name

Ze słowem "all":

przyznawać allow
udzielać allow
udzielać rabatu allow discount
automat telefoniczny calling card telephone
rozmowa wewnętrzna internal call
rozmowa zewnętrzna external call
rozmowa zewnętrzna outside call
numer kierunkowy dialling code
zadzwonić powtórnie później call back later
oddzwonić call back
skrótowe wybieranie numeru abbreviated dialling
rozmowa miejscowa local call
rozmowa zamiejscowa long-distance call
rozmowa z przywołaniem personal call
rozmowa z przywołaniem person-to-person call
niniejszym pismem potwierdzamy [coś] this letter shall confirm [sth]
wszystko jest w porządku z [czymś] all is going well with [sth]
wzajemnie zadowalające relacje mutually satisfying relationship
będziemy zobowiązani za [zrobienie czegoś] we shall be very grateful if you could [do sth]
wzajemnie akceptowalne warunki mutually acceptable terms
o ile sobie przypominam as far as I recall
pod każdym względem in all respects
podjęta decyzja będzie wiążąca dla stron decision taken shall be binding on the parties
przepraszam, kto mówi? who is calling, please?
dzwonię, żeby powiedzieć, że [..] I'm calling to tell you that [..]
czy mógłby Pan(i) odzwonić? could you call me back?
oddzwonić call back
proszę dzwonić pod numer [x] please call me at [x]
wszyscy mówią na mnie [Zofia] everybody calls me [Zofia]
wykonać telefon do [kogoś] make a phone call to [sb]
  Langol.pl