langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » proszę poinformować mnie, czy [coś]

Proszę poinformować mnie, czy [coś] po angielsku

proszę poinformować mnie, czy [coś]: please let me know if [sth] Szukaj w Google

Inne:

Pragnę poinformować, że [coś] Let me inform you that [sth]
do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od [kogoś] so far I have received no reply from [sb]
jeśli będę mógł jakoś pomóc, to proszę o informację if I may be of any assistance, please let me know
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter

Ze słowem "please":

proszę zostawić wiadomość po sygnale please speek after the tone
miło nam poinformować, że [coś] we are pleased to inform you that [sth]
uprzejmie potwierdzamy, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
proszę przyjąć do wiadomości, że [coś] be advised please that [sth]
proszę zauważyć, że [coś] please take due note that [sth]
proszę przesłać mi [coś] please send me [sth]
prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym please give us your banking details
prosimy o uczynienie co w Państwa mocy aby [uzyskać coś] please do your best to [achieve sth]
czy mogliby Państwo powiedzieć nam [coś] could you please tell us [sth]
będzie nam miło otrzymać od Państwa informacje o [czymś] we would be pleased to hear from you concerning [sth]
prosimy przyjąć nasze przeprosiny za [coś] please accept our apologies for [sth]
proszę zauważyć, że [coś] please note that [sth]
proszę przysłać mi [coś] please send me [sth]
z przyjemnością przesyłamy do Państwa [coś] we are pleased to send you [sth]
mamy zaszczyt potwierdzić, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
proszę przyjąć do wiadomości, że [coś] please be advised that [sth]
proszę nie krępować się [robić coś] please feel free to [do sth]
przepraszam, kto mówi? who is calling, please?
proszę dzwonić pod numer [x] please call me at [x]

Ze słowem "let":

list handlowy business letter
list prywatny personal letter
nagłówek papieru firmowego letterhead
treść listu body of the letter
odpowiadać na [jakiś list] reply to [some letter]
telegazeta teletext
treść listu body of a letter
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]
W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] Further to our letter of [x] [sth]
niniejszym pismem potwierdzamy [coś] this letter shall confirm [sth]
opóźnienie w odpowiedzi na [jakiś] list delay in answering [some] letter
przekazać [komuś] bardziej wyczerpującą informację give [sb] more complete information
zrealizować zamówienie complete an order
pismo przewodnie covering letter
jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] further to my letter I am sending you [sth]
otrzymaliśmy [list] we are in receipt of [a letter]
wypełnić [jakiś] formularz complete [some] form
pismo przewodnie covering letter
zaczynajmy let's get started
litera letter

Ze słowem "know":

potwierdzamy [coś] we acknowledge [sth]
potwierdzamy [coś] we acknowledge [sth]
dla tych, którzy mnie nie znają - nazywam się [...] for those of you who don't know me, my name is [...]
nic nie wiem I don't know anything

Ze słowem "czy":

dotyczyć [czegoś] refer to [sth]
po [czymś] following [sth]
duże doświadczenie w [czymś] good experience in [sth]
w [czyimś] imieniu on behalf of [sb]
zaznaczyć indicate
spełniać [czyjeś] oczekiwania come up to [sb's] expectations
czytać uważnie peruse
obstawać przy [czymś] insist on [sth]
wyświadczyć [komuś] przysługę accommodate [sb]
liczyć na [coś] count on [sth]
liczyć się z [czymś] reckon with [sth]
życzyć sobie require
ręczyć za [coś] vouch for [sth]
nie zwlekać z [czymś] rush [sth]
wyraźnie zaznaczyć, że [coś] expressly point out that [sth]
doręczyciel carrier
nieczynny dead
łączyć rozmowę put through
rozłączyć się z [kimś] hang up on [sb]
do osób których, może to dotyczyć To Whom It May Concern
zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] I wonder if you could give me some information about [sth]
zgadzać się na [czyjąś] propozycję agree with [sb's] proposal
oczekiwać [czyjejś] zgody look forward to [sb's] consent
nie zgadzać się z [czymś] don't agree with [sth]
przyjąć czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
zaakceptować czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
nie mogę [czegoś zrobić] z następujących przyczyn [..] I can't [do sth] for the following reasons [..]
nie móc spełnić [czyjejś] prośby be unable to meet [sb's] request
wszystko jest w porządku z [czymś] all is going well with [sth]
w imieniu [czyimś] [coś] on behalf of [sb] [sth]
współpracować z [kimś] w [czymś] cooperate with [sb] on [sth]
dostarczyć wystarczających informacji supply sufficient information
doceniać [czyjąś] pomoc appreciate [sb's] help
oczekiwać na [czyjąś] szybką odpowiedź await [sb's] prompt reply
zwrócić czyjąś uwagę na [coś] bring to [sb's] notice that [sth]
dostarczyć [komuś] [coś] supply [sb] with [sth]
skupiać aktywność biznesową na [czymś] focus business activities on [sth]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
być [czymś] zainteresowanym be interested in [sth]
interesować się [czymś] be interested in [sth]
[coś] spełnia [czyjeś] wymagania [sth] meets [sb's] requirements
podczas [czyjejś] nieobecności during [sb's] absence
broszura o [czymś] brochure on [sth]
z czystej ciekawości just out of curiosity
dzień roboczy working day
pierwsze [x] dni roboczych first [x] working days
czy możemy zacząć? If we could start.
witamy na [czymś] welcome to [sth]
sukces w [czymś] success in [sth]
niepowodzenia w [czymś] failures in [sth]
wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy mention one other thing
czy mogę coś przekazać? can I take a message?
połączyć [kogoś] put [sb] through
czy chciałby Pan(i) zostawić wiadomość? would you like to leave a message?
dzwonię, żeby spytać czy [..] I'm phoning to find out if [..]
czy mógłby Pan(i) odzwonić? could you call me back?

Ze słowem "coś":

Proszę zauważyć, że [coś] Please note that [sth]
  Langol.pl