langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » proszę dzwonić pod numer [x]

Proszę dzwonić pod numer [x] po angielsku

proszę dzwonić pod numer [x]: please call me at [x] Szukaj w Google

Inne:

jestem dostępny(a) pod numerem [x] you can reach me at [..]
zadzwonić powtórnie później call back later
proszę zostawić wiadomość po sygnale please speek after the tone

Ze słowem "please":

miło nam poinformować, że [coś] we are pleased to inform you that [sth]
uprzejmie potwierdzamy, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
proszę przyjąć do wiadomości, że [coś] be advised please that [sth]
proszę zauważyć, że [coś] please take due note that [sth]
proszę przesłać mi [coś] please send me [sth]
prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym please give us your banking details
prosimy o uczynienie co w Państwa mocy aby [uzyskać coś] please do your best to [achieve sth]
proszę poinformować mnie, czy [coś] please let me know if [sth]
czy mogliby Państwo powiedzieć nam [coś] could you please tell us [sth]
będzie nam miło otrzymać od Państwa informacje o [czymś] we would be pleased to hear from you concerning [sth]
prosimy przyjąć nasze przeprosiny za [coś] please accept our apologies for [sth]
proszę zauważyć, że [coś] please note that [sth]
proszę przysłać mi [coś] please send me [sth]
z przyjemnością przesyłamy do Państwa [coś] we are pleased to send you [sth]
mamy zaszczyt potwierdzić, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
jeśli będę mógł jakoś pomóc, to proszę o informację if I may be of any assistance, please let me know
proszę przyjąć do wiadomości, że [coś] please be advised that [sth]
proszę nie krępować się [robić coś] please feel free to [do sth]
przepraszam, kto mówi? who is calling, please?

Ze słowem "call":

automat telefoniczny calling card telephone
rozmowa wewnętrzna internal call
rozmowa zewnętrzna external call
rozmowa zewnętrzna outside call
oddzwonić call back
rozmowa miejscowa local call
rozmowa zamiejscowa long-distance call
rozmowa z przywołaniem personal call
rozmowa z przywołaniem person-to-person call
o ile sobie przypominam as far as I recall
dzwonię, żeby powiedzieć, że [..] I'm calling to tell you that [..]
czy mógłby Pan(i) odzwonić? could you call me back?
oddzwonić call back
wszyscy mówią na mnie [Zofia] everybody calls me [Zofia]
wykonać telefon do [kogoś] make a phone call to [sb]

Ze słowem "proszę":

poproszę z numerem wewnętrznym [x] can I have extension [x]?

Ze słowem "pod":

podpis signature
podkreślać emphasize
podawać state
spodziewać się expect
być pod wrażeniem [czegoś] be very impressed with [sth]
brać [coś] pod uwagę consider [sth]
podpis signature
podczas sprawdzania [czegoś] on examination of [sth]
podczas sprawdzania towarów ... on examination of the goods ..
podczas transportu during transit
podjąć pilne działania [w celu uzyskania czegoś] take urgent actions [to achieve sth]
[zrobić coś] w podanym terminie [do sth] by the stipulated date
podczas [czyjejś] nieobecności during [sb's] absence
zostawić [coś] pod choinką leave [sth] under the tree
[coś] o podobnym charakterze [sth] similar in nature
pod jakimkolwiek względem in any respect
pod każdym względem in all respects
pod pewnym względem in some respect
pod warunkiem, że [coś] on condition that [sth]
podać [coś] do wiadomości publicznej make [sth] available to the public
podjęta decyzja będzie wiążąca dla stron decision taken shall be binding on the parties
podstawowe znaczenie basic meaning
podsumowanie bottom line
podsłuchać [kogoś] overhear [sb]
nowe podejście do [czegoś] new approach to [sth]
zasugerować nowe podejście do [czegoś] suggest a new approach to [sth]
szybkie podsumowanie głównych punktów quick summary of the main points
podpisywać [coś] sign [sth]
mieszkać pod [jakimś numerem] live in [some number]
biorąc pod uwagę [...] [...] considering that [...], [...]

Ze słowem "numer":

numer listu reference
numer sprawy reference
wybierać numer dial
biuro numerów directory enquiries
biuro numerów directory assistance
numer wewnętrzny extension
numer kierunkowy dialling code
numer kierunkowy area code
międzynarodowy numer kierunkowy country code
międzynarodowy numer kierunkowy international access code
skrótowe wybieranie numeru abbreviated dialling
numer zastrzeżony ex-directory number
numer bezpłatny Freefone
numer number
numer telefonu telephone number
  Langol.pl