langol.pl » Biznes » Handel » proszę dokonać płatności w ciągu [x] dni

Proszę dokonać płatności w ciągu [x] dni po angielsku

proszę dokonać płatności w ciągu [x] dni: please effect payment within [x] days Szukaj w Google

Inne:

dokonać płatności effect payment
ostateczne wezwanie do zapłaty final demand for payment
monit late payment notice
jeszcze nie otrzymaliśmy [czegoś] we have not yet received [sth]
W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]
do zapłaty due for payment
zapłata payment

Ze słowem "please":

Jeśli będą państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o telefon. If you find yourself interested in our offer, please don't hesitate to call us.

Ze słowem "payment":

bilans płatności balance of payments
gwarantować płatność secure payment
wstrzymać płatność withhold payment
płatność payment
warunki płatności terms of payment
okres płatności period of payment
płatność częściowa part payment
zapłata częściowa part payment
płatność częściowa partial payment
zapłata częściowa partial payment
[x] dni po terminie płatności [x] days in arrears with payment
wezwanie do zapłaty late payment notice
prolongata płatności extension of payment
udzielać odroczenia płatności grant a delay of payment
zwłoka w zapłacie delay of payment
wstrzymać płatności suspend payments

Ze słowem "within":

w ciągu [x] dni within a period of [x] days

Ze słowem "days":

oferta ważna przez [x] dni offer firm for [x] days

Ze słowem "dni":

pośrednik middleman
pośrednicy middlemen
dystrybucja bezpośrednia direct distribution
agent zatrudniony na część etatu part-time agent
sprzedawać bezpośrednio sell direct
pośrednik broker
zgodnie z zamówieniem to order
przewodnictwo guidance
urzędnik handlowy trade official
poradnictwo counselling
uwzględnić allow
zgodnie ze specyfikacją to specification
postępować zgodnie z [sugestią] follow up [a suggestion]
nieodpowiedni unsuitable
cena uzgodniona agreed price
cena uwzględniająca wszystkie koszty all-in price
zgodnie z próbką as per sample
pośrednictwo intermediary
kluczowi pośrednicy key intermediaries
usługi pośrednictwa brokerage services
  Langol.pl