langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » produkt narodowy netto

Produkt narodowy netto po angielsku

produkt narodowy netto: net national product Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "net":

monetaryzm monetarism
monetarysta monetarist
monetyzacja monetization

Ze słowem "national":

produkt narodowy brutto gross national product
produkcja krajowa national output
dochód narodowy national income
znacjonalizowany nationalized
upaństwowiony nationalized
przemysł znacjonalizowany nationalized industry
nacjonalizować nationalize
upaństwawiać nationalize
dług publiczny national debt
zadłużenie publiczne national debt
międzynarodowe stosunki handlowe international trade relations
międzynarodowy porządek ekonomiczny international economic order

Ze słowem "product":

produkcja production
produkcja masowa mass production
czynnik produkcji factor of production
produkty rolne agricultural products
półfabrykat semi-finished product
napędzić produktywność goose productivity
produkt uboczny by-product
skutek by-product
efekt by-product
czynniki produkcji factors of production
produkt krajowy brutto gross domestic product
rodzime produkty rolnicze indigenous farm products

Ze słowem "produkt":

eksport produktów przemysłowych exports of manufacures
  Langol.pl