langol.pl » Biznes » Proces produkcji » produkcja jednorazowa

Produkcja jednorazowa po angielsku

produkcja jednorazowa: one-off production Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "production":

przenieść produkcję za granicę move production abroad
symulacja procesu produkcji simulation of the production process
produkcja production
proces produkcji production process
linia produkcyjna production line
kroki procesu produkcji steps in the production process
nadprodukcja overproduction
cykl produkcyjny production run
specjalista do spraw planowania produkcji production planning specialist
produkcja pilotażowa pilot production
środki produkcji means of production
produkcja seryjna batch production
produkcja masowa bulk production
koszty produkcji costs of production
produkcja masowa large-scale production
łańcuch produkcji production chain
czynniki ograniczające produkcję production constraints
koszt produkcji production cost
cykl produkcyjny production cycle
czynniki produkcji production factors
wskaźnik produkcji production index
zarządzanie produkcją production management
kierownik produkcji production manager
metody stosowane w produkcji production methods
koszty ogólne produkcji production overhead
planowanie produkcji production planning
potencjał produkcyjny production potential
ceny produkcji production prices
normy produkcyjne production standards
czas produkcji production time
pracownik produkcyjny production worker
produkcja potokowa flow production
produkcja przemysłowa industrial production

Ze słowem "produkcja":

produkcja wspomagana komputerowo computer-aided manufacturing
produkcja wspomagana komputerowo CAM
produkcja zintegrowana komputerowo computer-integrated manufacturing
produkcja zintegrowana komputerowo CIM
produkcja w toku work-in-progress products
produkcja zakładu output of a plant
produkcja manufacturing
produkcja masowa mass-produce
  Langol.pl