langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » producent żywności i napojów

Producent żywności i napojów po angielsku

producent żywności i napojów: food and beverage company Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "food":

przetwórstwo żywności food processing

Ze słowem "and":

ziemia land
grunt land
standaryzacja standardization
hutnictwo żelaza i stali iron and steel industry
popyt na [coś] demand for [sth]
ręcznie wykonany handmade
firma pocztowa mail and parcel delivery company
gospodarka nakazowa command economy
popyt demand
popyt na [coś] demand for [sth]
popyt efektywny effective demand
krzywa popytu demand curve
równowaga pomiędzy podażą i popytem equilibrium between supply and demand
słaby popyt slow demand
niewielki popyt slow demand
niski popyt slow demand
użytkowanie gruntów land utilization
zarządzanie popytem demand management
popyt globalny aggregate demand

Ze słowem "beverage":

napoje beverages

Ze słowem "company":

firma transportowa trucking company
przedsiębiorstwo użyteczności publicznej utility company
przedsiębiorstwo komunalne utility company
firma produkująca maszyny machine manufacturing company
firma produkująca narzędzia tool manufacturing company
firma wypadła z rynku przez zbyt wysokie ceny a company priced itself out of the market
firma produkująca samochody car manufacturing company

Ze słowem "producent":

producent producer
producent samochodów automobile manufacturer
faworyzować miejscowych producentów give preferential treatment to domestic producers
  Langol.pl