langol.pl » Biznes » Proces produkcji » proces produkcji

Proces produkcji po angielsku

proces produkcji: production process Szukaj w Google

Inne:

kroki procesu produkcji steps in the production process
symulacja procesu produkcji simulation of the production process
planowanie produkcji production planning
produkcja czegoś manufacture of [sth]
linia produkcyjna production line
metody stosowane w produkcji production methods
specjalista do spraw planowania produkcji production planning specialist

Ze słowem "production":

przenieść produkcję za granicę move production abroad
produkcja production
nadprodukcja overproduction
cykl produkcyjny production run
produkcja pilotażowa pilot production
środki produkcji means of production
produkcja seryjna batch production
produkcja masowa bulk production
koszty produkcji costs of production
produkcja jednorazowa one-off production
produkcja masowa large-scale production
łańcuch produkcji production chain
czynniki ograniczające produkcję production constraints
koszt produkcji production cost
cykl produkcyjny production cycle
czynniki produkcji production factors
wskaźnik produkcji production index
zarządzanie produkcją production management
kierownik produkcji production manager
koszty ogólne produkcji production overhead
potencjał produkcyjny production potential
ceny produkcji production prices
normy produkcyjne production standards
czas produkcji production time
pracownik produkcyjny production worker
produkcja potokowa flow production
produkcja przemysłowa industrial production

Ze słowem "process":

przeanalizować elementy procesu break down a process
przetwarzanie processing
planowanie procesów process planning
cykl produkcyjny process cycle
proces ciągły continuous process
proces montażu assembly process
linia produkcji ciągłej continuous processing line
metoda przetwarzania processing method
w fazie wykończenia in process of completion
procesy produkcyjne industrial processes

Ze słowem "proces":

badanie procesu pracy work study
procesy w toku work-in-progress
procesy w toku work in progress

Ze słowem "produkcji":

system produkcji just-in-time just-in-time manufacturing
koszty produkcji manufacturing costs
stały wzrost produkcji sustained growth of output
koszt pracy na jednostkę produkcji labor cost per output unit
koszt produkcji manufacturing cost
koszty produkcji manufacturing expenses
koszty ogólne produkcji manufacturing overhead
czas produkcji manufacturing time
analiza produkcji product analysis
struktura produkcji product mix
asortyment produkcji product range
koszty stałe produkcji fixed manufacturing costs
  Langol.pl