langol.pl » Biznes » Proces produkcji » proces montażu

Proces montażu po angielsku

proces montażu: assembly process Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "assembly":

zakład montażowy assembly plant
linia montażowa assembly line
montaż za granicą offshore assembly
montaż poza granicami kraju offshore assembly
roboty linii montażowej assembly line robots
zatrzymanie na linii montażowej hold-up on an assembly line
pracownik linii montażowej assembly line worker
montaż assembly

Ze słowem "process":

symulacja procesu produkcji simulation of the production process
przeanalizować elementy procesu break down a process
proces produkcji production process
przetwarzanie processing
kroki procesu produkcji steps in the production process
planowanie procesów process planning
cykl produkcyjny process cycle
proces ciągły continuous process
linia produkcji ciągłej continuous processing line
metoda przetwarzania processing method
w fazie wykończenia in process of completion
procesy produkcyjne industrial processes

Ze słowem "proces":

badanie procesu pracy work study
procesy w toku work-in-progress
procesy w toku work in progress
  Langol.pl