langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » prawo podaży i popytu

Prawo podaży i popytu po angielsku

prawo podaży i popytu: law of supply and demand Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "law":

łamanie prawa ochrony konsumentów breaching consumer protection law

Ze słowem "supply":

krzywa popytu i podaży demand and supply curve
nadwyżka podaży excess of supply

Ze słowem "and":

produkty ekskluzywne up-market merchandise
produkty masowe down-market merchandise
budowanie marki branding
tworzenie marki branding
przywiązanie do marki brand loyalty
wierność marce brand loyalty
próbkowanie losowe random sampling
badanie próbkowaniem losowym random sampling
próba losowa random sample
badanie próbkowaniem nielosowym non-random sampling
odchylenie standardowe standard deviation
stoisko stand
stoisko na wolnym powietrzu open-air stand
wspólne stoisko joint stand
stoisko modułowe modular stand
wynajęcie stoiska stand rental
montaż stoiska modułowego set-up of the modular stand
popyt konsumencki consumer demand
popyt konsumencki na coś consumer demand for [sth]
standard życia standard of living
poziom życia standard of living
powszechnie znana marka widely known brand
wspierać wiarygodność marki support the credibility of a brand name
wzmocnić lojalność marki strenghten brand loyalty
lojalność marki brand loyalty
świadomość marki brand awareness
budować [swoją] świadomość marki build [one's] brand awareness
wartość marki brand equity
rozszerzenie marki brand extension
lojalność wobec marki brand loyalty
pozycjonowanie marki brand positioning
preferencja marki brand preference
zasięg marki brand range
strategia marki brand strategy
przestawienie się na inną markę brand switching
wartość marki brand value
wyrób markowy branded product
wizerunek marki brand image
marka detalisty retailer brand
podmarka sub-brand
wyrób niemarkowy unbranded product
handlowiec merchandiser
składniki popytu demand components
marka hurtownika wholesaler brand
stoisko wystawowe exhibition stand
marka historyczna historical brand
wyroby własnej marki own brand products
próbka losowa random sample
dobór losowy random sampling
osobna oferta stand-alone offering
stymulować nowe rodzaje popytu stimulate new demand
  Langol.pl