langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » prawo cywilne

Prawo cywilne po angielsku

prawo cywilne: civil law Szukaj w Google

Inne:

prawo administracyjne administrative law

Ze słowem "civil":

cywilny civil
pogwałcenie praw obywatelskich civil rights violation

Ze słowem "law":

prawo zwyczajowe common law
zastąpić [jakieś przepisy prawne] supersede [some law]
wnieść poprawki do [jakichś przepisów prawnych] amend [some law]
rozdział ustawy section of a law
prawo stanowi, że [coś] law stipulates that [sth]
odpowiednie [dla jakiegoś przypadku] postanowienia prawa applicable [for some case] provisions of law
[jakiś przepis prawny] reguluje [coś] [some provision of law] governs [sth]
[jakieś] prawo obowiązuje [kogoś] [some] law is binding for [sb]
[jakieś] prawo jest nieważne [some] law is void
zarządzenie by-law
rozporządzenie by-law
zgodnie z przepisami prawa in the manner prescribed by law
przestrzegać [jakiegoś prawa] comply with [some law]
nie podporządkować się [jakiemuś prawu] fail to comply with [some law]
działać zgodnie z [jakimiś przepisami prawa] act in compliance with [some law]
prawnik attorney at law
adwokat attorney at law
pełnomocnik attorney at law
adwokat lawyer
prawnik lawyer
proces sądowy lawsuit
sprawa sądowa lawsuit
wnieść sprawę do sądu file a lawsuit
sprawa sądowa o [coś] lawsuit for [sth]
sprawa sądowa o naruszenie warunków umowy lawsuit for breach of contract
łamać prawo break the law
złamać prawo break the law
nielegalny unlawful
bezprawny unlawful
karnista criminal lawyer
prawo spółek company law
prawo handlowe commercial law
prawo zobowiązaniowe law of contract
prawo obligacyjne law of contract
prawo zwyczajowe customary law

Ze słowem "prawo":

prawo pisane statute
sprawować kontrolę nad [czymś] excercise control over [sth]
sprawować [coś] excercise [sth]
przewidziany przez prawo statutory
wymagany przez prawo statutory
prawo autorskie copyright
przekazywać [komuś] prawo własności transfer ownership to [sb]
prawo dzierżawy leasehold right
prawo przejazdu right of way
prawomocny legally valid

Ze słowem "cywilne":

przestępstwo cywilne tort
  Langol.pl