langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » prawo autorskie

Prawo autorskie po angielsku

prawo autorskie: copyright Szukaj w Google

Inne:

łamać prawo break the law

Ze słowem "prawo":

prawo zwyczajowe common law
prawo pisane statute
prawo cywilne civil law
prawo stanowi, że [coś] law stipulates that [sth]
sprawować kontrolę nad [czymś] excercise control over [sth]
sprawować [coś] excercise [sth]
[jakieś] prawo obowiązuje [kogoś] [some] law is binding for [sb]
[jakieś] prawo jest nieważne [some] law is void
złamać prawo break the law
prawo spółek company law
prawo handlowe commercial law
prawo administracyjne administrative law
przewidziany przez prawo statutory
wymagany przez prawo statutory
prawo zobowiązaniowe law of contract
prawo obligacyjne law of contract
przekazywać [komuś] prawo własności transfer ownership to [sb]
prawo dzierżawy leasehold right
prawo przejazdu right of way
prawomocny legally valid
prawo zwyczajowe customary law

Ze słowem "autorskie":

honorarium autorskie loyalty
otrzymywać tantiemy autorskie za [coś] receive royalties for [sth]
  Langol.pl