langol.pl » Biznes » Proces produkcji » pracownik produkcyjny

Pracownik produkcyjny po angielsku

pracownik produkcyjny: production worker Szukaj w Google

Inne:

pracownik linii produkcyjnej line worker
magazynier warehouseman
pakowanie packaging
linia produkcyjna production line
magazynier storekeeper
praca na budowie job at a building site
montaż assembly

Ze słowem "production":

przenieść produkcję za granicę move production abroad
symulacja procesu produkcji simulation of the production process
produkcja production
proces produkcji production process
kroki procesu produkcji steps in the production process
nadprodukcja overproduction
cykl produkcyjny production run
specjalista do spraw planowania produkcji production planning specialist
produkcja pilotażowa pilot production
środki produkcji means of production
produkcja seryjna batch production
produkcja masowa bulk production
koszty produkcji costs of production
produkcja jednorazowa one-off production
produkcja masowa large-scale production
łańcuch produkcji production chain
czynniki ograniczające produkcję production constraints
koszt produkcji production cost
cykl produkcyjny production cycle
czynniki produkcji production factors
wskaźnik produkcji production index
zarządzanie produkcją production management
kierownik produkcji production manager
metody stosowane w produkcji production methods
koszty ogólne produkcji production overhead
planowanie produkcji production planning
potencjał produkcyjny production potential
ceny produkcji production prices
normy produkcyjne production standards
czas produkcji production time
produkcja potokowa flow production
produkcja przemysłowa industrial production

Ze słowem "worker":

pracownik linii montażowej assembly line worker

Ze słowem "pracownik":

padanie czynności pracownika time and motion study
wymiana pracowników personnel replacement
rotacja pracowników personnel rotation
rotacja pracowników personnel turnover
pracownik magazynu warehouseman

Ze słowem "produkcyjny":

elastyczny system produkcyjny flexible manufacturing system
nadwyżka mocy produkcyjnych overcapacity
nadwyżka mocy produkcyjnych surplus capacity
nadwyżka mocy produkcyjnych excess capacity
wykorzystanie mocy produkcyjnych plant utilization
cykl produkcyjny process cycle
zakład produkcyjny factory
nadwyżka zdolności produkcyjnych overcapacity
produkcyjny productive
  Langol.pl