langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » praca w godzinach nadliczbowych

Praca w godzinach nadliczbowych po angielsku

praca w godzinach nadliczbowych: overtime work Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "overtime":

nadgodziny overtime
zakaz pracy w nadgodzinach overtime ban
pracować w godzinach nadliczbowych work overtime
płaca za godziny nadliczbowe overtime pay
płaca za nadgodziny overtime pay

Ze słowem "work":

podebrać pracownika poach a worker
uznanie za dobrze wykonaną pracę recognition for work well done
środowisko pracy work environment
przyjemne środowisko pracy pleasant work environment
siła robocza [jakiejś firmy] work force of [some company]
ogół zatrudnienia [jakiejś firmy] work force of [some company]
niewykwalifikowany pracownik unskilled worker
robotnik blue-collar worker
pracownik fizyczny blue-collar worker
pracować w niepełnym wymiarze godzin work part-time
pracoholik workoholik
kolega z pracy workmate
koleżanka z pracy workmate
pracujący w domu home-worker
warunki pracy working conditions
niebezpieczne warunki pracy dangerous working conditions
zdobyć umiejętności do [pracy w handlu] aquire skills for [working in commerce]
rzemiosło line of work
fach line of work
pracować w skróconym czasie work short-time
bez pracy out of work
być bez pracy be out of work
miejsce pracy workplace
palenie w miejscu pracy smoking at the workplace
udział pracowników w podejmowaniu decyzji worker participation in the decision-making process
związkowa reprezentacja pracowników worker representation
strajk włoski work-to-rule
przerwa w pracy work stoppage
zawiesić w obowiązkach pracowniczych suspend from work
być zadowolonym z dobrze wykonanej pracy be satisfied with good work
pracownicy fizyczni wage-earning workers
praca w domu work at home
zezwolenie na pracę work permit
wprowadzenie skróconego czasu pracy work spreading
arkusz roboczy work sheet
pracownik fizyczny worker
środowisko pracy working environment
godziny pracy working hours
godziny urzędowania working hours
tydzień roboczy working week
obciążenie pracą workload
zakres obowiązków workload
praca zmianowa shift work
mieć wypadek w pracy have an accident at work
praca dorywcza irregular work
wypadek przy pracy accident at work
pracownik niewykwalifikowany unskilled worker
praca biurowa clerical work
pracownicy umysłowi salaried workers
pracownicy sezonowi seasonal workers
praca wykwalifikowana skilled work
pracownicy wykwalifikowani skilled workers
praca biurowa office work
odzież robocza workwear

Ze słowem "praca":

praca employment
praca ręczna manual labour
niewolnicza praca menial labor
niewdzięczna praca menial labor
praca na budowie job at a building site
praca w niepełnym wymiarze godzin part-time job
stała praca permanent job
praca na zlecenie freelance
praca job
praca dodatkowa secondary job
stała praca steady job
praca na określony czas gig
  Langol.pl