langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » potwierdzam otrzymanie listu od Państwa

Potwierdzam otrzymanie listu od Państwa po angielsku

potwierdzam otrzymanie listu od Państwa: I confirm the receipt of your letter Szukaj w Google

Inne:

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
korespondencja biznesowa business correspondence
potwierdzenie confirmation
W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]
list handlowy business letter
potwierdzamy, że [coś] we confirm that [sth]
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]

Ze słowem "confirm":

uprzejmie potwierdzamy, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
niniejszym pismem potwierdzamy [coś] this letter shall confirm [sth]
mamy zaszczyt potwierdzić, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]

Ze słowem "receipt":

otrzymaliśmy [coś] we are in receipt of [sth]
otrzymaliśmy [list] we are in receipt of [a letter]

Ze słowem "your":

u was at your end
u państwa at your end
W nawiązaniu do Państwa faksu z dnia [x] Referring to your fax of [x]
Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia [x] In accordance with your order of [x]
prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym please give us your banking details
prosimy o uczynienie co w Państwa mocy aby [uzyskać coś] please do your best to [achieve sth]
z poważaniem, yours sincerely,
na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] at your request I am sending you [sth]
dla twojej informacji for your information
pilnuj swojego nosa mind your own business
nie twoja sprawa none of your business

Ze słowem "letter":

list prywatny personal letter
nagłówek papieru firmowego letterhead
treść listu body of the letter
odpowiadać na [jakiś list] reply to [some letter]
treść listu body of a letter
W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] Further to our letter of [x] [sth]
opóźnienie w odpowiedzi na [jakiś] list delay in answering [some] letter
pismo przewodnie covering letter
jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] further to my letter I am sending you [sth]
pismo przewodnie covering letter
litera letter

Ze słowem "potwierdzam":

potwierdzamy [coś] we acknowledge [sth]
potwierdzamy [coś] we acknowledge [sth]

Ze słowem "listu":

numer listu reference
temat listu subject line
załącznik do listu enclosure
adres odbiorcy w nagłówku listu inside address
zwrot powitania w nagłówku listu salutation
  Langol.pl