langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » ponosić wszelkie ryzyko

Ponosić wszelkie ryzyko po angielsku

ponosić wszelkie ryzyko: bear all risks Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "bear":

ponosić ryzyko [czegoś] bear a risk of [sth]
ponosić koszt ubezpieczenia bear the insurance cost
polisa na okaziciela policy to bearer

Ze słowem "all":

ubezpieczać od wszelkiego ryzyka insure against all risks
polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk all-risks policy
odmowa uznania roszczenia disallow a claim
pokryć wszelkie ryzyko cover all risks

Ze słowem "risks":

ubezpieczenie obejmuje kilka ryzyk w ramach jednej polisy insurance covers several risks under one policy
ryzyka wojny war risks

Ze słowem "ryzyko":

ryzyko risk
określić ryzyko fix a risk
ryzyko nieuzyskania płatności risk of non-payment
ryzyko związane z pracą job-related occupational hazard
ryzyko zawodowe occupational hazard
firma cedująca ryzyko na reasekuratora ceding company
wyłącznie ryzyko ogniowe fire risk only
  Langol.pl