langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » ponosić ryzyko [czegoś]

Ponosić ryzyko [czegoś] po angielsku

ponosić ryzyko [czegoś]: bear a risk of [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "bear":

ponosić koszt ubezpieczenia bear the insurance cost
ponosić wszelkie ryzyko bear all risks
polisa na okaziciela policy to bearer

Ze słowem "risk":

ryzyko risk
ubezpieczenie obejmuje kilka ryzyk w ramach jednej polisy insurance covers several risks under one policy
określić ryzyko fix a risk
ryzyko nieuzyskania płatności risk of non-payment
ryzyka wojny war risks
podział ryzyka risk spreading
ocena ryzyka risk evaluation
ubezpieczać od wszelkiego ryzyka insure against all risks
polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk all-risks policy
wyłącznie ryzyko ogniowe fire risk only
pokryć wszelkie ryzyko cover all risks

Ze słowem "ryzyko":

ryzyko związane z pracą job-related occupational hazard
ryzyko zawodowe occupational hazard
firma cedująca ryzyko na reasekuratora ceding company
  Langol.pl