langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » polisa ubezpieczeniowa

Polisa ubezpieczeniowa po angielsku

polisa ubezpieczeniowa: insurance policy Szukaj w Google

"insurance policy" to także:

- polityka ubezpieczeniowa

Inne:

umowa ubezpieczenia insurance contract

Ze słowem "insurance":

polisa ubezpieczeniowa od pożaru fire insurance policy
ubezpieczenie osobiste od wypadków personal accident insurance
wykupić [jakieś] ubezpieczenie take out [some] insurance
obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne compulsory medical insurance
dobrowolne ubezpieczenie voluntary insurance
pakietowe ubezpieczenie comprehensive insurance
ubezpieczenie pokrywa [jakieś szkody] insurance covers [some losses]
pełne ubezpieczenie full insurance coverage
ubezpieczenie w pełnym zakresie full insurance coverage
ubezpieczenie nie zawiera [czegoś] insurance policy excludes [sth]
ubezpieczenie samochodu automobile insurance
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej liability insurance
ubezpieczenie wygaśnie w ciągu miesiąca insurance will lapse in one month
rzeczoznawcza insurance adjuster
ubezpieczenie pakietowe blanket insurance
ubezpieczenie obejmuje kilka ryzyk w ramach jednej polisy insurance covers several risks under one policy
ubezlieczenie powyżej wartości over-insurance
nadubezpieczenie over-insurance
niedoubezpieczenie under-insurance
ubezpieczenie poniżej wartości under-insurance
reasekuracja reinsurance
rzeczoznawca ubezpieczeniowy insurance adjuster
samoubezpieczenie self-insurance
firma ubezpieczeniowa insurance company
towarzystwo ubezpieczeniowe insurance company
agent ubezpieczeniowy insurance agent
broker ubezpieczeniowy insurance broker
makler ubezpieczeniowy insurance broker
certyfikat ubezpieczeniowy insurance certificate
umowa ubezpieczenia contract of insurance
ubezpieczenie na życie life insurance
ubezpieczenie na całe życie straight life insurance
ubezpieczenie na wypadek choroby medical insurance
ubezpieczenie na wypadek choroby private health insurance
powszechne ubezpieczenie zdrowotne universal health insurance
dobrowolne ubezpieczenie chorobowe permanent health insurance
ubezpieczenie indywidualne od nieszczęśliwych wypadków personal accident insurance
posiadać [jakieś ubezpieczenie] carry [some insurance]
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej third-party insurance
terminowe ubezpieczenie na życie term-life insurance
umowa ubezpieczenia jest zawarta na [jakiś okres] insurance is contracted for [some period of time]
ubezpieczenie transportowanych ładunków transport insurance
ubezpieczenie transportowe transport insurance
ubezpieczenie frachtu freight insurance
ubezpieczenie pojazdu vehicle insurance
ubezpieczenie lotnicze aviation insurance
ubezpieczenie morskie marine insurance
ubezpieczenie ładunku cargo insurance
ubezpieczenie kadłubu statku hull insurance
ponosić koszt ubezpieczenia bear the insurance cost
ubezpieczenie od pożaru fire insurance
zainkasować pieniądze z ubezpieczenia collect money from the insurance
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej public liability insurance
ubezpieczenie kredytu credit insurance
ubezpieczenie od zawodowej odpowiedzialności cywilnej malpractice insurance
ubezpieczenie pracodawcy od szkód wyrządzonych przez pracowników guaranty insurance
ubezpieczenie pracodawcy od szkód wyrządzonych przez pracowników fidelity insurance
ubezpieczenie zbiorowe group insurance
ubezpieczenie grupowe group insurance
giełda ubezpieczeniowa insurance exchange
ubezpieczenie na życie z udziałem własnym participating life insurance
ubezpieczenie w podróży voyage insurance
ubezpieczenie dobrowolne voluntary insurance
progresywna składka ubezpieczeniowa step-rate premium insurance
udział własny self-insurance
ubezpieczenie ze stałą składką level premium insurance
składka ubezpieczeniowa insurance premium
ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej insurance in favour of another
zakres ochrony ubezpieczeniowej insurance coverage
towarzystwo ubezpieczeniowe insurance company
ubezpieczenie od uszkodzenia insurance against damages
ubezpieczenie wypadków przy pracy industrial accident insurance
ubezpieczenie od gradobicia hail insurance
reasekuracja coinsurance
świadectwo asekuracyjne certificate of insurance
ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków spowodowanych przez osoby trzecie casualty insurance
ubezpieczenie samochodu car insurance
ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem burglary insurance
ubezpieczenie zbiorowe block insurance
towarzystwo reasekuracji reinsurance company
ubezpieczenia prywatne private insurances
okres ubezpieczenia period of insurance
ubezpieczenie obowiązkowe obligatory insurance
towarzystwo ubezpieczeń morskich marine insurance company
ubezpieczenie ogólne general insurance
ubezpieczenie od ognia fire insurance
ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa disability insurance

Ze słowem "policy":

polisa mieszkaniowa homeowner's policy
ubezpieczony policyholder
posiadacz polisy ubezpieczeniowej policyholder
zawrzeć ubezpieczenie subscribe a policy
przejąć ubezpieczenie subscribe a policy
polisa terminowa term policy
polisa na dożycie endowment policy
polisa indeksowana index-linked policy
polisa odpisowa floating policy
na warunkach [jakiejś polisy] under the terms of [some policy]
polisa generalna open policy
polisa bieżąca open policy
polisa ubezpieczenia floty fleet policy
polisa ubezpieczenia na czas time policy
polisa ubezpieczenia od kradzieży theft policy
polisa standardowa standard policy
polisa typowa standard policy
polisa ze składką jednorazową single-premium policy
polisa ubezpieczenia na życie life policy
polisa anulowana lapsed policy
wystawiać polisę issue a policy
polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk all-risks policy
polisa imienna registered policy
wykupić polisę redeem a policy
polisa na zlecenie policy to order
polisa na okaziciela policy to bearer
posiadacz polisy policy holder
polisa policy
polisa nieodwołalna non-cancellable policy
polisa ramowa master policy
wystawiać polisę make out a policy
polisa ubezpieczająca ładunki w tranzycie goods-in-transit policy
polisa ubezpieczenia pierwszego ryzyka first-loss policy
polisa ubezpieczenia na życie i dożycie endowment life policy
sporządzić polisę ubezpieczeniową draw up a policy
polisa kompleksowego ubezpieczenia pojazdu samochodowego comprehensive motor policy

Ze słowem "polisa":

terminowa polisa na życie term life issurance

Ze słowem "ubezpieczeniowa":

składka ubezpieczeniowa premium
ubezpieczeniowa nota pokrycia cover note
premia ubezpieczeniowa wypłacana w ratach deferred premium
  Langol.pl