langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » polisa ubezpieczenia na czas

Polisa ubezpieczenia na czas po angielsku

polisa ubezpieczenia na czas: time policy Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "time":

umowa ubezpieczenia jest zawarta na [jakiś okres] insurance is contracted for [some period of time]
wymiar czasowy time basis

Ze słowem "policy":

polisa ubezpieczeniowa od pożaru fire insurance policy
ubezpieczenie nie zawiera [czegoś] insurance policy excludes [sth]
polisa mieszkaniowa homeowner's policy
ubezpieczenie obejmuje kilka ryzyk w ramach jednej polisy insurance covers several risks under one policy
ubezpieczony policyholder
posiadacz polisy ubezpieczeniowej policyholder
zawrzeć ubezpieczenie subscribe a policy
przejąć ubezpieczenie subscribe a policy
polisa terminowa term policy
polisa na dożycie endowment policy
polisa indeksowana index-linked policy
polisa odpisowa floating policy
na warunkach [jakiejś polisy] under the terms of [some policy]
polisa generalna open policy
polisa bieżąca open policy
polisa ubezpieczenia floty fleet policy
polisa ubezpieczenia od kradzieży theft policy
polisa standardowa standard policy
polisa typowa standard policy
polisa ze składką jednorazową single-premium policy
polisa ubezpieczenia na życie life policy
polisa anulowana lapsed policy
wystawiać polisę issue a policy
polisa ubezpieczeniowa insurance policy
polityka ubezpieczeniowa insurance policy
polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk all-risks policy
polisa imienna registered policy
wykupić polisę redeem a policy
polisa na zlecenie policy to order
polisa na okaziciela policy to bearer
posiadacz polisy policy holder
polisa policy
polisa nieodwołalna non-cancellable policy
polisa ramowa master policy
wystawiać polisę make out a policy
polisa ubezpieczająca ładunki w tranzycie goods-in-transit policy
polisa ubezpieczenia pierwszego ryzyka first-loss policy
polisa ubezpieczenia na życie i dożycie endowment life policy
sporządzić polisę ubezpieczeniową draw up a policy
polisa kompleksowego ubezpieczenia pojazdu samochodowego comprehensive motor policy

Ze słowem "polisa":

terminowa polisa na życie term life issurance

Ze słowem "ubezpieczenia":

zakres ubezpieczenia cover
pokrycie ubezpieczenia coverage
zakres ubezpieczenia coverage
umowa ubezpieczenia contract of insurance
wartość ubezpieczenia insured value
kwota ubezpieczenia insured value
suma ubezpieczenia sum assured
kwota ubezpieczenia sum assured
suma ubezpieczenia amount insured
kwota ubezpieczenia amount insured
ponosić koszt ubezpieczenia bear the insurance cost
zainkasować pieniądze z ubezpieczenia collect money from the insurance
suma ubezpieczenia sum insured
umowa ubezpieczenia insurance contract
ubezpieczenia prywatne private insurances
okres ubezpieczenia period of insurance

Ze słowem "czas":

podczas sztormu in heavy seas
  Langol.pl