langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » pokryć wszelkie ryzyko

Pokryć wszelkie ryzyko po angielsku

pokryć wszelkie ryzyko: cover all risks Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "cover":

ubezpieczenie pokrywa [jakieś szkody] insurance covers [some losses]
pełne ubezpieczenie full insurance coverage
ubezpieczenie w pełnym zakresie full insurance coverage
ubezpieczenie obejmuje kilka ryzyk w ramach jednej polisy insurance covers several risks under one policy
pokrycie cover
zakres ubezpieczenia cover
pokrycie ubezpieczenia coverage
zakres ubezpieczenia coverage
obejmować [coś] ubezpieczeniem cover [sth]
ubezpieczeniowa nota pokrycia cover note
nieubezpieczony uncovered
zakres ochrony ubezpieczeniowej insurance coverage
wynagrodzenie za szkody recovery of damages
pełne pokrycie full cover
rozszerzony zakres pokrycia ubezpieczeniowego extended coverage

Ze słowem "all":

ubezpieczać od wszelkiego ryzyka insure against all risks
ponosić wszelkie ryzyko bear all risks
polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk all-risks policy
odmowa uznania roszczenia disallow a claim

Ze słowem "risks":

ryzyka wojny war risks

Ze słowem "ryzyko":

ryzyko risk
ponosić ryzyko [czegoś] bear a risk of [sth]
określić ryzyko fix a risk
ryzyko nieuzyskania płatności risk of non-payment
ryzyko związane z pracą job-related occupational hazard
ryzyko zawodowe occupational hazard
firma cedująca ryzyko na reasekuratora ceding company
wyłącznie ryzyko ogniowe fire risk only
  Langol.pl