langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » podlegać przepisom [jakiejś ustawy]

Podlegać przepisom [jakiejś ustawy] po angielsku

podlegać przepisom [jakiejś ustawy]: be subject to provisions of [some act] Szukaj w Google

Inne:

być zatrudnionym w [jakiejś firmie] be employed at [some company]
zgodnie z przepisami prawa in the manner prescribed by law

Ze słowem "subject":

dyrektywa na [jakiś temat] directive on [some subject]

Ze słowem "provisions":

odpowiednie [dla jakiegoś przypadku] postanowienia prawa applicable [for some case] provisions of law
postanowienia umowy contractual provisions

Ze słowem "some":

zastąpić [jakieś przepisy prawne] supersede [some law]
wnieść poprawki do [jakichś przepisów prawnych] amend [some law]
określać wymiar kary za [jakieś przestępstwo] stipulate punishment for [some crime]
być uchwalonym przez [jakąś władzę ustawodawczą] pass [some legislature]
[jakiś przepis prawny] reguluje [coś] [some provision of law] governs [sth]
ustanawiać [jakieś reguły] lay down [some rules]
[jakieś] prawo obowiązuje [kogoś] [some] law is binding for [sb]
[jakaś umowa] wiąże strony do [czegoś] [some contract] binds the parties to [sth]
[jakieś] prawo jest nieważne [some] law is void
[jakieś] rozporządzenie zakazuje [czegoś] [some] ordinance bans [sth]
przestrzegać [jakiegoś prawa] comply with [some law]
nie podporządkować się [jakiemuś prawu] fail to comply with [some law]
działać zgodnie z [jakimiś przepisami prawa] act in compliance with [some law]
zgodnie z [jakimś prawem] [coś jest dozwolone] pursuant to [some low], [sth is allowed]
anulować [jakąś umowę] rescind [some contract]
rozwiązać [jakąś umowę] rescind [some contract]
unieważnić [jakąś umowę] jeśli [coś] make [some contract] voidable if [sth]
[jakieś wydarzenie] jest ustalone na [jakąś datę] [some event] is set for [some date]
przeprowadzić ślectwo w [jakiejś] sprawie investigate [some] case
złożyć apelację w [jakiejś] sprawie appeal [some] case
zarządzić śledztwo w [jakiejś sprawie] order an investigation of [some case]
czynności wynikające z [jakiejś] umowy performances under [some] contract
uniewinnić [kogoś] od [jakichś] zarzutów acquit [sb] of [some] charges
główny podejrzany w [jakiejś sprawie] prime suspect in [some case]
stosować się do [jakiejś specyfikacji] co do joty follow [some specification] to the letter

Ze słowem "act":

ograniczenia w umowie strictures in a contract
ustawa uchwalona przez parlament act of Parilament
ustawa act
przygotować umowę draw up a contract
sprawa sądowa o naruszenie warunków umowy lawsuit for breach of contract
naruszenie warunków umowy breach of contract
ustalić okoliczności sprawy establish the facts of the case
praktyka handlowa business practice3
zwyczaje handlowe business practice
stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych using of unfair business practices
dobrowolny kodeks handlowy voluntary code of trading practices
przekraczać uprawnienia act ultra vires
przekraczać kompetencje act ultra vires
praktyka ograniczająca konkurencję restrictive practice
praktyka restrykcyjna restrictive practice
prawo zobowiązaniowe law of contract
prawo obligacyjne law of contract
kontrakt wchodzi w życie contract enters into effect
układające się strony contracting parties
umawiające się strony contracting parties
wycofać się z umowy withdraw from a contract
zobowiązania wynikające z umowy contractual duties
być związanym umową be held to a contract
umowny contractual
kontraktowy contractual
rozwiązać umowę rescind a contract
rozwiązać kontrakt rescind a contract
naruszyć ducha umowy betray the spirit of the contract
duch umowy spirit of the contract
działać w dobrej wierze act in a bona fide manner
kara umowna contractual penalty
postępować zgodnie z [czymś] act in accordance with [sth]
zasady uczciwej konkurencji fair trading practices
kodeks postępowania code of practice
sporządzić umowę draw up a contract
zaskarżalna działalność actionable activity
poprzeć [coś] [faktami] substantiate [sth] with [facts]
przybrać zapobiegawcze stanowisko w [robieniu czegoś] take a proactive stance in [doing sth]
unieważnić umowę cancel a contract

Ze słowem "ustawy":

rozdział ustawy section of a law
  Langol.pl