langol.pl » Biznes » Zarządzanie » podjąć decyzję

Podjąć decyzję po angielsku

podjąć decyzję: make a decision Szukaj w Google

Inne:

podjąć decyzję na [jakiś temat] decide on [some subject]

Ze słowem "make":

przyczyniać się do [czegoś] make for [sth]
podejmować decyzje zakupowe make purchase decisions
robić imponujące postępy w [czymś] make impressive strides in [sth]

Ze słowem "decision":

decyzje do podjęcia decisions to be made
decyzja decision
zdyscyplinowany proces podejmowania decyzji disciplined decision-making process
decyzja menedżerska managerial decision
świadoma decyzja informed decision
kierownicze decyzje executive decisions
niezdecydowanie indecision
[coś] wpływa na proces decyzyjny [sth] affects decision making process
proces decyzyjny decision making process
  Langol.pl