langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » pod każdym względem

Pod każdym względem po angielsku

pod każdym względem: in all respects Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "all":

przyznawać allow
udzielać allow
udzielać rabatu allow discount
automat telefoniczny calling card telephone
rozmowa wewnętrzna internal call
rozmowa zewnętrzna external call
rozmowa zewnętrzna outside call
numer kierunkowy dialling code
zadzwonić powtórnie później call back later
oddzwonić call back
skrótowe wybieranie numeru abbreviated dialling
rozmowa miejscowa local call
rozmowa zamiejscowa long-distance call
rozmowa z przywołaniem personal call
rozmowa z przywołaniem person-to-person call
niniejszym pismem potwierdzamy [coś] this letter shall confirm [sth]
wszystko jest w porządku z [czymś] all is going well with [sth]
wzajemnie zadowalające relacje mutually satisfying relationship
przede wszystkim [coś] first of all [sth]
będziemy zobowiązani za [zrobienie czegoś] we shall be very grateful if you could [do sth]
wzajemnie akceptowalne warunki mutually acceptable terms
o ile sobie przypominam as far as I recall
podjęta decyzja będzie wiążąca dla stron decision taken shall be binding on the parties
przepraszam, kto mówi? who is calling, please?
dzwonię, żeby powiedzieć, że [..] I'm calling to tell you that [..]
czy mógłby Pan(i) odzwonić? could you call me back?
oddzwonić call back
proszę dzwonić pod numer [x] please call me at [x]
wszyscy mówią na mnie [Zofia] everybody calls me [Zofia]
wykonać telefon do [kogoś] make a phone call to [sb]

Ze słowem "pod":

podpis signature
podkreślać emphasize
podawać state
spodziewać się expect
być pod wrażeniem [czegoś] be very impressed with [sth]
brać [coś] pod uwagę consider [sth]
podpis signature
podczas sprawdzania [czegoś] on examination of [sth]
podczas sprawdzania towarów ... on examination of the goods ..
podczas transportu during transit
podjąć pilne działania [w celu uzyskania czegoś] take urgent actions [to achieve sth]
[zrobić coś] w podanym terminie [do sth] by the stipulated date
podczas [czyjejś] nieobecności during [sb's] absence
zostawić [coś] pod choinką leave [sth] under the tree
[coś] o podobnym charakterze [sth] similar in nature
pod jakimkolwiek względem in any respect
pod pewnym względem in some respect
pod warunkiem, że [coś] on condition that [sth]
podać [coś] do wiadomości publicznej make [sth] available to the public
podstawowe znaczenie basic meaning
podsumowanie bottom line
podsłuchać [kogoś] overhear [sb]
nowe podejście do [czegoś] new approach to [sth]
zasugerować nowe podejście do [czegoś] suggest a new approach to [sth]
szybkie podsumowanie głównych punktów quick summary of the main points
jestem dostępny(a) pod numerem [x] you can reach me at [..]
podpisywać [coś] sign [sth]
mieszkać pod [jakimś numerem] live in [some number]
biorąc pod uwagę [...] [...] considering that [...], [...]
  Langol.pl