langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » pod jakimkolwiek względem

Pod jakimkolwiek względem po angielsku

pod jakimkolwiek względem: in any respect Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "any":

firma wysyłkowa mail-order company
centrala telefoniczna firmy company switchboard
w razie uwag dotyczących [czegoś] should you have any comments regarding [sth]
[zrobić coś] w podanym terminie [do sth] by the stipulated date
jeśli będę mógł jakoś pomóc, to proszę o informację if I may be of any assistance, please let me know
bez względu na formę in any form whatsoever
bez względu na powody on any grounds whatsoever
nic nie wiem I don't know anything

Ze słowem "respect":

z szacunkiem with respect
z poważaniem with respect
pod każdym względem in all respects
pod pewnym względem in some respect

Ze słowem "pod":

podpis signature
podkreślać emphasize
podawać state
spodziewać się expect
być pod wrażeniem [czegoś] be very impressed with [sth]
brać [coś] pod uwagę consider [sth]
podpis signature
podczas sprawdzania [czegoś] on examination of [sth]
podczas sprawdzania towarów ... on examination of the goods ..
podczas transportu during transit
podjąć pilne działania [w celu uzyskania czegoś] take urgent actions [to achieve sth]
podczas [czyjejś] nieobecności during [sb's] absence
zostawić [coś] pod choinką leave [sth] under the tree
[coś] o podobnym charakterze [sth] similar in nature
pod warunkiem, że [coś] on condition that [sth]
podać [coś] do wiadomości publicznej make [sth] available to the public
podjęta decyzja będzie wiążąca dla stron decision taken shall be binding on the parties
podstawowe znaczenie basic meaning
podsumowanie bottom line
podsłuchać [kogoś] overhear [sb]
nowe podejście do [czegoś] new approach to [sth]
zasugerować nowe podejście do [czegoś] suggest a new approach to [sth]
szybkie podsumowanie głównych punktów quick summary of the main points
jestem dostępny(a) pod numerem [x] you can reach me at [..]
proszę dzwonić pod numer [x] please call me at [x]
podpisywać [coś] sign [sth]
mieszkać pod [jakimś numerem] live in [some number]
biorąc pod uwagę [...] [...] considering that [...], [...]
  Langol.pl