langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » po naszej stronie

Po naszej stronie po angielsku

po naszej stronie: at our end Szukaj w Google

"at our end" to także:

- u nas

Inne:

Ze słowem "our":

u was at your end
u państwa at your end
poza naszą kontrolą beyond our control
firma kurierska courier
goniec courier
kurier courier
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
W nawiązaniu do Państwa faksu z dnia [x] Referring to your fax of [x]
W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]
Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia [x] In accordance with your order of [x]
W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] Further to our letter of [x] [sth]
prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym please give us your banking details
prosimy o uczynienie co w Państwa mocy aby [uzyskać coś] please do your best to [achieve sth]
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter
prosimy przyjąć nasze przeprosiny za [coś] please accept our apologies for [sth]
zrobimy wszystko co możliwe aby [coś osiągnąć] we will do our best to [achieve sth]
z wyrazami szacunku, Yours faithfully,
z poważaniem, yours sincerely,
na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] at your request I am sending you [sth]
dla twojej informacji for your information
pilnuj swojego nosa mind your own business
nie twoja sprawa none of your business
we właściwym czasie in due course
źródło informacji source of information
hol concourse
hala concourse

Ze słowem "end":

dodatek appendix
suplement appendix
polecać [coś] [komuś] recommend [sth] to [sb]
rekomendować [coś] [komuś] recommend [sth] to [sb]
zamierzać intend
planować intend
oczekujący na [coś] pending [sth]
wysłać [coś] w trybie ekspresowym send [sth] express
wysłać [coś] przesyłką poleconą send [sth] by recorded delivery
wysłać [coś] paczką send [sth] by parcel post
wysłać [coś] zwykłą pocztą send [sth] by surface mail
przesyłać [coś] faksem send [sth] by fax
adres nadawcy sender's address
proszę przesłać mi [coś] please send me [sth]
doprowadzić [jakąś] sprawę do końca bring [some] matter to an end
załatwić [jakąś sprawę] w życzliwy sposób set [some] matter in a friendly way
przyjacielskie stosunki pomiędzy [kimś] i [kimś] friendly relations between [sb] and [sb]
wysłać [coś] w osobnym liście send [sth] under separate cover
proszę przysłać mi [coś] please send me [sth]
przesyłamy Państwu [coś] we are sending you [sth]
jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] further to my letter I am sending you [sth]
z przyjemnością przesyłamy do Państwa [coś] we are pleased to send you [sth]
wysłać [coś] pocztą send [sth] by parcel post
wysłać [coś] oddzielnie send [sth] separately
do końca [ miesiąca | tygodnia | roku ] by the end of the [ month | week | year ]
będzie dużo czasu na [coś] na końcu there will be plenty of time for [sth] at the end
godny zaufania dependable
  Langol.pl