langol.pl » Biznes » Rachunkowość » plan kont

Plan kont po angielsku

plan kont: chart of accounts Szukaj w Google

Inne:

zobowiązania accounts payable
należności accounts payable
rachunek zysków i strat profit and loss account
konto account
rozliczenia międzyokresowe bierne accrued liability
kwota zobowiązań amount of accounts payable
umorzenie depreciation

Ze słowem "chart":

biegły księgowy chartered accountant
dyplomowany księgowy chartered accountant

Ze słowem "accounts":

należności accounts receivable
noty objaśniające notes to the accounts
rezerwa na wątpliwe rachunki provisions for doubtful accounts

Ze słowem "plan":

wydać mniej niż planowano underspend

Ze słowem "kont":

kontrolować audit
konto wpływów gotówkowych cash receipts account
kontrola budżetowa budgetary control
sprawować kontrolę budżetową exercise budgetary control
wyciąg z konta account statement
kontrola podatkowa tax inspection
przedsiębiorstwo kontrolowane przez państwo state-controlled enterprise
spółka kontrolująca controlling company
  Langol.pl