langol.pl » Biznes » Podatki » płacić podatek od [czegoś]

Płacić podatek od [czegoś] po angielsku

płacić podatek od [czegoś]: pay tax on [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "pay":

podatnik taxpayer
zwolnić [kogoś] z płacenia podatków exempt [sb] from paying taxes
wpłata z góry prepayment
przedpłata prepayment
zapłacić podatek w terminie pay a tax on time
świadczenia alimentacyjne maintenance payments
podatek od wynagrodzeń payroll tax
nadpłacić overpay
płatność netto net payment
opodatkowanie według zdolności płatniczej ability-to-pay taxation

Ze słowem "tax":

zwolniony z opodatkowania tax-exempt
nieopodatkowany tax-exempt
podlegający opodatkowaniu taxable
wprowadzić [x] procentową podwyżkę podatku na [coś] impose [x] percent tax increase on [sth]
nakładać [x] procentowy podatek na [coś] levy [x] percent tax on [sth]
dochód podlegający opodatkowaniu taxable income
przed opodatkowaniem pre-tax
brutto pre-tax
zysk przed opodatkowaniem pre-tax profit
zysk po opodatkowaniu after-tax profit
po opodatkowaniu after-tax
ustawa podatkowa tax bill
projekt ustawy podatkowej tax bill
rok podatkowy tax year
wolny od podatku tax-free
zwolniony od opodatkowania tax-free
nie podlegający opodatkowaniu non-taxable
potrącać podatek od płac deduct tax from wages
podatek bezpośredni direct tax
podatki pośrednie indirect taxes
uchylać się od płacenia podatków evade taxes
podwójne opodatkowanie double taxation
podatek od dochodu firmy netto corporate income tax
baza podatkowa tax base
baza opodatkowania tax base
podstawa wymiaru podatku tax base
obliczyć podstawę opodatkowania work out a tax base
obniżenie podatków tax break
obciążenia podatkowe tax burden
czasowe zwolnienie podatkowe tax holiday
wakacje podatkowe tax holiday
zachęta podatkowa tax incentive
ulga podatkowa tax credit
zwolnienie podatkowe tax credit
raj podatkowy tax heaven
uchodźca podatkowy tax exile
deklaracja podatkowa tax return
zeznanie podatkowe tax return
kwalifikować się do ulg podatkowych qualify for tax deductions
wymiar [jakiegoś] podatku [some] tax assessment
uprawniony do ulgi podatkowej entitled to tax relief
zobowiązany do zapłaty podatku liable for tax
stawka podatku CIT rate for corporate income tax
wyższy przedział podatkowy higher tax bracket
zgodnie z prawem podatkowym under a tax law
obniżka podatkowa tax rebate
ulga podatkowa w wysokości do [x] procent tax rebate of up to [x] percent
zwrot podatku w wysokości [x] tax refund of [x]
zwolnienie z podatku tax exemption
doradca podatkowy tax adviser
doradca podatkowy tax accountant
podatek od nieruchomości property tax
obowiązek podatkowy tax liability
zobowiązanie podatkowe tax liability
ordynacja podatkowa tax code
kodeks podatkowy tax code
niższa stawka podatkowa lower rate of taxes
wyższa stawka podatkowa higher rate of taxes
uchylanie się od płacenia podatków tax avoidance
osłona podatkowa tax shelter
tarcza podatkowa tax shelter
luka w prawie podatkowym tax loophole
zaległości podatkowe tax arrears
uchylanie się od płacenia podatków tax evasion
opodatkowanie bezpośrednie direct taxation
podatek dochodowy income tax
podatek od osób prawnych corporation tax
składka na ubezpieczenie społeczne social security tax
składka na wypadek bezrobocia unemployment tax
podatek od zysków kapitałowych capital gains tax
podatek spadkowy inheritance tax
jednolity podatek od spadków i darowizn unified estate and gift tax
podatek federalny federal tax
podatek miejscowy local taxation
podatek lokalny local taxation
progresywne stawki podatku progressive tax rates
podatek wyrównawczy surtax
domiar podatkowy surtax
zaliczka na podatek od osób prawnych advance corporation tax
podatek spadkowy estate tax
podatek od transferu kapitału capital transfer tax
podatek pogłówny poll tax
podatek majątkowy property tax
podatek od nieruchomości property tax
zaliczka na podatek withholding tax
zwrot podatku tax refund
opodatkowanie pośrednie indirect taxation
podatek od wartości dodanej value added tax
podatek VAT value added tax
akcyza excise tax
podatek akcyzowy excise tax
podatek naliczony input tax
podatek należny output tax
opłata skarbowa stamp tax
znaczek skarbowy stamp tax
opodatkowanie od świadczeń benefit taxation
niewykorzystana ulga podatkowa unused tax credit
deklaracja podatkowa tax declaration
deklaracja podatkowa tax return
złożyć zeznanie podatkowe file a tax return

Ze słowem "podatek":

podatek spadkowy death duty
podatek akcyzowy excise duty
  Langol.pl